Диссидентское движение в Цехословакии: Клѥцевая идея и формы рeaлиэaции

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Dissident Movements in Czechoslowakia. The Key Idea and Forms of Irnplementation

Abstract

Jednym z wyników działalności Karty 77 do połowy lat 80. było utworzenie w kraju protostruktur „równoległego społeczeństwa”. Oczywiście, również w innych krajach „wspólnoty socjalistycznej” powstawały jego rozmaite modele i formy. Przede wszystkim dotyczy to Polski, gdzie społeczeństwo takie kreowało upolitycznioną strukturę, która następnie sprzyjała tworzeniu kontrelity. Na Węgrzech formowało się ono pod mocnym wp³ywem inicjatyw reformistycznie nastawionej frakcji partii rządzącej. Natomiast w Czechosłowacji, „równoległe społeczeństwo” działało pod silnym naciskiem struktur państwowych. Zmuszone była ono do dystansowania się od kwestii politycznych. Tym niemniej, struktury „równoległego społeczeństwa” oraz prowadzona przez nie „niepolityczna polityka” okazała się ważnym systemem ideowym oraz inicjatyw¹ organizacyjn¹. By³a ona zdolna do zapewnienia transformacji społeczeństwa pozostającego w stagnacji ostatnich lat polityki normalizacji. Sprzyjała również pojawieniu się w przyszłości struktur demokratycznych.
One of the consequences of Charter 77 by the mid-1980s was the emergence of protostructures of a ‘parallel society’. Diverse models and forms of a parallel society also came into existence in other countries of the ‘socialist community’. This mainly refers to Poland, where this society created a politicized structure, which later pro- moted the emergence of the counterelite. In Hungary, the parallel society was formed under the strong influence of the pro-reform faction of the ruling party. In Czechoslovakia the ‘parallel society’ operated under the strong influence of state structures. It was forced to distance itself from political issues. Nevertheless, the structures of the ‘parallel society’ and its ‘nonpolitical policy’ turned out to provide a significant system of ideas and an organizational initiative. It was capable of transforming the society which was stagnant in the final years of the policy of normalization. It also promoted the future emergence of democratic structures.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2010, s. 47-78.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego