Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Sydun, Swietłana
  Since the Soviet Union collapsed and Ukraine regained her independence, Ukraine has become an object of interest of the EU’s foreign policy. Ukraine has immense economic and social potential, and a significant geopolitical location, particularly from the point of view of EU – Russian relations. Good mutual relations were corroborated by the Partnership and Cooperation Agreement between Ukraine and the EU. Signed on June 14, 1994, the Agreement provided for the reinforcement of mutual bonds as well as political and economic cooperation. Over its near twenty years of independence, Ukraine has taken part in several EU initiatives. A current issue at the Ukraine– EU summit, held in Kiev in December 2009, concerned the agreement of association to be drawn up that should replace the present Partnership and Cooperation Agreement between Ukraine and the EU. On account of a number of issues that the EU continues to have reservations about (the insufficient battle against corruption in Ukraine, the slow pace of economic reforms, and the lack of a uniform standpoint of the Ukrainian President, government and parliament) the signing of this Agreement has been postponed until next year.
 • Item
  Wybrane aspekty ustrojowe samorządu terytorialnego na Ukrainie i w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Owsiak, Wiktor; Prokopiv, Olha
  This paper presents the significance of the issues related to the activity of territorial self-government for the social and economic development of Ukraine. The efficient operation of self-government in any country is unfeasible without financial resources. Polish experience in the development of territorial self-government is particularly valuable in relation to the reform of Ukraine’s self-government. The paper outlines the differences in the structure and operation of territorial self-government in both countries. The paper is concluded with numerous observations on the direction of selected reforms of Ukrainian self-government. It shows the weaknesses of local self-government in Ukraine, which result from the lack of decentralization of finance and the small amount of state-collected taxes. The conclusions end with the observation that a consistent development of the Ukrainian state is required for Poland to develop well.
 • Item
  Skutki „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie i ich znaczenie w wyborach prezydenckich 2010 roku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Drako, Marina; Razmus, Wiktor; Martyniuk, Natalia
  The events that took place in Ukraine in November and December 2004 entered history as the ‘Orange Revolution.’ The accuracy of the notion of ‘revolution’ in this case raises certain doubts, though. The absence of fundamental alterations in the social and political system of the state does not allow us to describe these events as revolutionary. The emergence of national conscience, political will and the qualitative change of the entire society’s legal culture, all of which have obviously taken place there, are considered to be another step in Ukrainian evolution towards democracy. Referring to the ‘figure – ground’ principle of the Gestalt theory it can be claimed that in 2004 the need for freedom of speech promoted democracy as ‘the figure’ against ‘the ground’ of economic needs that were fulfilled at a sufficient, albeit not the highest level. Having achieved its objective the society began to feel a deficiency of basic needs. When the ‘orange’ authorities failed to meet its expectations, the society lost confidence in them, and in the presidential elections of 2010 gave the ‘white-and-blues’ the chance to implement changes and build a competitive economy in the country.
 • Item
  Reakcja Unii Europejskiej na wybory prezydenta Ukrainy w 2010 r
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Lugina, Olena
  The paper presents the attitude of the EU to the Presidential elections in Ukraine which took place this year. It discusses the statements of leading EU politicians related to Brussels–Kiev relations at the time, the impact of the elections on the further development of cooperation between the EU and Ukraine, as well as the activities of the European Parliament intended to support the pro-European policy of Ukraine, headed by the recently elected President Viktor Yanukovich. The paper also presents articles that reported the campaign and its results published in the main European newspapers, such as „Süddeutsche Zeitung”, „Spiegel”, „The Economist”, „The Financial Times”, „Liberation”, „Corriere della Sera” and others, which exerted a significant influence on shaping EU public opinion on presidential elections in Ukraine. The author pays particular attention to the analysis of the first visit of the new Ukrainian President, Viktor Yanukowich, to Brussels. It resulted in the key priorities of the EU-Ukrainian coopera- tion under the new political circumstances being established.
 • Item
  Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 1990-2006
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Czubara, Tomasz
  This paper attempts to describe the constitution process in Ukraine from 1990 to 2006, given the dispute between the President and the Highest Council (Parliament). The transformations of post-soviet republics that followed the collapse of the USSR created a need for new political, social and economic agreements to be drawn up to befit the new times. The reforming process of these realms of Ukrainian society’s activity was reflected in the evolution of Ukrainian constitutional principles. The Ukrainian Constitution determines the political and administrative system of the state. The amendments proposed have favored either the President or the Highest Council, depending on the political situation in the country. Despite numerous attempts, the most important reforms of the system have still not been implemented in Ukraine, which is hardly conducive to the state’s stability. The emergence of the foundation for the political system of the independent Ukrainian state is a good illustration of how individual interests of different political forces exert a negative impact on the shaping of a civic society and local self-government, based on transparent principles.
 • Item
  Диссидентское движение в Цехословакии: Клѥцевая идея и формы рeaлиэaции
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Zadorożniuk, Ella
  Jednym z wyników działalności Karty 77 do połowy lat 80. było utworzenie w kraju protostruktur „równoległego społeczeństwa”. Oczywiście, również w innych krajach „wspólnoty socjalistycznej” powstawały jego rozmaite modele i formy. Przede wszystkim dotyczy to Polski, gdzie społeczeństwo takie kreowało upolitycznioną strukturę, która następnie sprzyjała tworzeniu kontrelity. Na Węgrzech formowało się ono pod mocnym wp³ywem inicjatyw reformistycznie nastawionej frakcji partii rządzącej. Natomiast w Czechosłowacji, „równoległe społeczeństwo” działało pod silnym naciskiem struktur państwowych. Zmuszone była ono do dystansowania się od kwestii politycznych. Tym niemniej, struktury „równoległego społeczeństwa” oraz prowadzona przez nie „niepolityczna polityka” okazała się ważnym systemem ideowym oraz inicjatyw¹ organizacyjn¹. By³a ona zdolna do zapewnienia transformacji społeczeństwa pozostającego w stagnacji ostatnich lat polityki normalizacji. Sprzyjała również pojawieniu się w przyszłości struktur demokratycznych.
 • Item
  Polska wobec kulturowych dylematów i wyzwań „europejskości”
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Janowski, Karol B.
  The paper touches upon the issue of the cultural challenges which Poland and the Poles have faced since 1989, in the context of Poland’s integration with Western Europe, which commenced then. The starting point of the analysis is the typology of political cultures of Almond, Verba and Powell. The paper mainly focuses on the manner in which politics is exercised and on Poland’s foreign policy. In the conclusion it attempts to answer the question of whether Poles are culturally close to, or far away from Europe. The complexity of the issue, however, leads to the conclusion that despite the numerous examples the paper refers to, it is exceptionally difficult to answer this question unequivocally
 • Item
  Emocjonalne i racjonalne aspekty ukraińskich tendencji eurointegracji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Cisak, Wojciech
  Ukraina dziś poszukuje optymalnej drogi współpracy z Unią Europejską. Jednak przejście procedury przystąpienia do UE w obecnym dziesięcioleciu należy poddać pod wątpliwość. Na szczęście wiele problemów pochodzi z pogranicza fantazji – są to pozostałości przestrzeni postradzieckiej. Zrozumienie ukraińskiej specyfiki w kwestii eurointegracji jest istotne zarówno dla samej Ukrainy, jak również dla pomyślnego rozwoju krajów – członków Unii Europejskiej.
 • Item
  Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Potyrała, Anna
  22 lipca 2010 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przedstawili opinię doradczą rozstrzygającą kwestię zgodności z prawem międzynarodowym deklaracji niepodległości Kosowa. Opinia MTS wywołała komentarze zarówno przedstawicieli państw, które dokonały uznania Kosowa, jak i tych, które zdecydowanie sprzeciwiły się niepodległości nowego państwa. Niniejsza analiza jest próbą oceny opinii wydanej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz odpowiedzi na pytanie o konsekwencje opinii doradczej dla przyszłości Kosowa i jego pozycji na arenie międzynarodowej. Pomimo że wniosek Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wydanie opinii doradczej, skierowany na wyjaśnienie spornej kwestii i ostatecznego rozstrzygnięcia sposobu postępowania wobec kwestii kosowskiej, to w rzeczywistości zaprezentowana opinia doradcza utwierdziła państwa ze własnych przekonaniach. Te, które dokonały uznania Kosowa, zyskały prawny argument, potwierdzający legalność ich działań i pozwalający na odrzucenie oskarżeń o dokonanie uznania przedwczesnego. Państwa te podnoszą, że skoro proklamacja niepodległości pozostaje w zgodzie z prawem międzynarodowym i skoro Kosowo spełnia warunki stawiane tworom państwowym zabiegającym o międzynarodową akceptację, to nie ma usprawiedliwienia dla odmowy dokonania uznania. Państwa powinny bowiem korzystać z uznania w dobrej wierze oraz z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego. Państwa plasujące się po drugiej stronie dyskusji nad kwestią kosowską powołują się natomiast na wynikającą z prawa międzynarodowego zasadę dobrowolności uznania. Uznanie ma charakter opcjonalny i żadne państwo nie może zostać zmuszone do dokonania międzynarodowej akceptacji innego państwa.
 • Item
  Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska
  (WNPiD UAM, 2010) Rosicki, Remigiusz
  The paper provides a synthetic grasp of the issues related to international environmental law. It should be emphasized that the paper offers only a general review of this law. The significant issues the paper touches upon concer the processes and directions of international environmental law development. Besides, the following categories are analyzed: the environment, environmental protection, the sources of international environmental law, and its principles. The paper also includes an analysis of the fundamental documents that include the principles of international environmental law (in particular the sustained development principles), inter alia the Stockholm Declaration and the Rio de Janeiro Declaration.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego