Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Kosovo’s Independence in the Advisory Opinion of the International Court of Justice

Abstract

22 lipca 2010 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przedstawili opinię doradczą rozstrzygającą kwestię zgodności z prawem międzynarodowym deklaracji niepodległości Kosowa. Opinia MTS wywołała komentarze zarówno przedstawicieli państw, które dokonały uznania Kosowa, jak i tych, które zdecydowanie sprzeciwiły się niepodległości nowego państwa. Niniejsza analiza jest próbą oceny opinii wydanej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz odpowiedzi na pytanie o konsekwencje opinii doradczej dla przyszłości Kosowa i jego pozycji na arenie międzynarodowej. Pomimo że wniosek Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wydanie opinii doradczej, skierowany na wyjaśnienie spornej kwestii i ostatecznego rozstrzygnięcia sposobu postępowania wobec kwestii kosowskiej, to w rzeczywistości zaprezentowana opinia doradcza utwierdziła państwa ze własnych przekonaniach. Te, które dokonały uznania Kosowa, zyskały prawny argument, potwierdzający legalność ich działań i pozwalający na odrzucenie oskarżeń o dokonanie uznania przedwczesnego. Państwa te podnoszą, że skoro proklamacja niepodległości pozostaje w zgodzie z prawem międzynarodowym i skoro Kosowo spełnia warunki stawiane tworom państwowym zabiegającym o międzynarodową akceptację, to nie ma usprawiedliwienia dla odmowy dokonania uznania. Państwa powinny bowiem korzystać z uznania w dobrej wierze oraz z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego. Państwa plasujące się po drugiej stronie dyskusji nad kwestią kosowską powołują się natomiast na wynikającą z prawa międzynarodowego zasadę dobrowolności uznania. Uznanie ma charakter opcjonalny i żadne państwo nie może zostać zmuszone do dokonania międzynarodowej akceptacji innego państwa.
On July 22, 2010 the International Court of Justice issued an Advisory opinion to determine the issue of accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo. The opinion of the ICS has evoked comments both from representatives of the states that have recognized Kosovo and from those that have resolutely opposed the independence of the new state. This analysis attempts to assess the opinion issued by the International Court of Justice, and to answer the question of the outcomes of this Advisory opinion for the future of Kosovo and its status in the international arena. Although the motion of the UN General Assembly for an Advisory opinion to be issued intended to clarify this matter of dispute and ultimately settle the way in which the ‘Kosovo issue’ was to be treated, the Advisory opinion eventually submitted has actually strengthened different states in their convictions. The states that did recognize Kosovo have obtained a legal argument to confirm that their activity was legal and to allow them to reject the accusations that their recognition of Kosovo was premature. These states claim that because the declaration of independence conforms to international law and that as Kosovo meets the requirements of state structures striving for international approval, there is no justification for refusing to recognize this state. This is because states should avail of such recognition in good faith and respect for international law. The states assuming an opposite standpoint in the discussion on the ‘Kosovo issue’ refer to the principle of the voluntary character of recognition, following from international law. Recognition is optional and no state can be forced to recognize another state internationally.

Description

Sponsor

Keywords

Kosowo, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Stosunki międzynarodowe

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2010, s. 27-46

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego