WIELORAKA RÓWNOWAGA W NEOKEYNESOWSKICH MODELACH NIECENOWYCH BŁĘDÓW KOORDYNACJI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Bludnik, Izabela

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

MULTIPLE EQUILIBRIA IN THE NEW KEYNESIAN MODELS OF NON-PRICE COORDINATION FAILURES

Abstract

Możliwość pojawiania się w gospodarce rynkowej wielu równowag, odmiennych pod względem stopnia wykorzystania czynników produkcji, jest jednym z ważniejszych neokeynesowskich problemów badawczych. Bezpośrednią przyczyną wielorakiej równowagi jest brak możliwości zsynchronizowania na szczeblu centralnym wszystkich decyzji podejmowanych indywidualnie przez racjonalne podmioty. Neokeynesowskie badania nad błędami koordynacji generującymi wieloraką równowagę podążają w dwóch zasadniczych kierunkach. Jeden koncentruje się na nieskoordynowanych pojedynczych dostosowaniach cen nominalnych w warunkach niedoskonale konkurencyjnej gospodarki. Drugi skupia się na problemach z koordynacją działań po stronie realnej (produkcji i wymiany). Podczas gdy pierwszy z nich jest powszechnie uznawany za istotę paradygmatu keynesowskiego, drugi jednak budzi bardzo wiele kontrowersji. Celem artykułu jest analiza sedna neokeynesowskich modeli niecenowych błędów koordynacji. Zaprezentowano w nim argumenty dowodzące ich keynesowskiego charakteru oraz przemawiające za ich wykluczeniem z neokeynesowskiego programu badawczego.
*The possibility of multiple equilibria that may be ranked subject to the level of underemployment is one of the most important New Keynesian research field. A failure in coordinating all the individual decisions made by rational agents at the aggregate level is treated as a crucial cause of multiple equilibria. There are two main New Keynesian scopes concerning the malfunctioning of unanimous actions. One links the coordination failures entirely to the lack of correct nominal price adjustments in the face of disturbances. The other one focuses on synchronisation problems in the real sector (production and trade). While the former is commonly perceived as a core of Keynesian paradigm, the latter is of a very controversial character. The aim of the paper is to analyse the crux of New Keynesian non-price coordination failure models. The paper contains arguments that confirm their Keynesian origin and allow, at the same time an exclusion from the Keynesian scientific agenda.

Description

Sponsor

Keywords

wieloraka równowaga, neokeynesizm, niecenowe błędy koordynacji, multiple equilibria, New Keynesianism, non-price coordination failures

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 125-139

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego