Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

Gender Ideology as a Real Threat to Marriage and Family

Abstract

Gender jest jedną z tych niebezpiecznych i szeroko dziś lansowanych ideologii, która walczy z tradycyjną rodziną i macierzyństwem. Macierzyństwo i wychowywanie dzieci są według niej formą ucisku kobiety. Dlatego antykoncepcja, aborcja na żądanie, rozpasanie seksualne są warunkami niezbędnymi do „wyzwolenia” kobiet. Ideologia ta zakłada, że człowiek nie rodzi się ani kobietą, ani mężczyzną w sensie kulturowym. To dana kultura konstruuje określenia „kobieta” i „mężczyzna” i w ten sposób determinuje człowieka. Wiele cech „kobiecych” i „męskich” pochodzących z różnic biologicznych teoria gender uważa za mity społeczne. Polaryzacja społeczności na kobiety i mężczyzn prowadzi według niej do szowinizmu i mizoginii. Gender, która przejęła idee i założenia ruchu feministycznego, oddzieliła seksualność od prokreacji, a to w konsekwencji doprowadziło do oddzielenia prokreacji od małżeństwa. Jeżeli zostają odseparowane te dwie sfery, to staje otworem prosta droga do uznania „praw” osób homoseksualnych do małżeństwa i posiadania dzieci (np. przez adopcję lub sztuczne zapłodnienie) oraz do tworzenia tzw. „wolnych związków” bez żadnych zobowiązań i odpowiedzialności. To wszystko stanowi realne zagrożenie dla tradycyjnie pojmowanego małżeństwa i rodziny.
‘Gender’ is one of those dangerous and widespread ideologies today which fights against traditional family and maternity. According to this ideology, maternity and bringing up children are nothing else but a form of oppressing women. That is why contraception, abortion on demand and sexual debauchery are necessary conditions leading to women liberation. This ideology assumes that a human being is not born a man or a woman in a cultural sense. It is a given culture that creates labels ‘man’ and ‘woman’, thus determining human beings. The theory of gender views as social myths many feminine and masculine qualities stemming from biological differences. According to gender, polarization of the society between men and women leads up to chauvinism and misogyny. Gender, which has adopted ideas and assumptions of the feminist movement, has separated sexuality from procreation and this as a consequence has led to separating procreation and marriage. If those two spheres are separated, a straight way will be open to acknowledging the ‘rights’ of homosexuals to be married and have children (either through adoption or artificial insemination) and to establishing the so called ‘free relationships’ with no commitments or responsibilities. All these constitute a real threat to marriage and family in a traditional sense of the word.

Description

Sponsor

Keywords

Feminizm, Feminism, Homoseksualizm, Homosexuality, Macierzyństwo, Maternity, Gender studies, Małżeństwo, Marriage, Płeć społeczno-kulturowa, Social and cultural sex, Rodzina, Family, Simone de Beauvoir, Wolne związki, Free relationships

Citation

Teologia i Moralność, Tom 11, 2012, s. 139-154.

ISBN

978-83-63266-05-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego