Teologia i Moralność

Teologia i Moralność to pismo naukowe wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich, oferujące szeroki materiał badań naukowych z dziedziny teologii moralnej. Redakcja czasopisma pragnie, by każda publikacja stawała się forum wymiany doświadczeń i myśli środowisk naukowych, wokół najbardziej aktualnych problemów teologiczno moralnych.

(ang.) Theology and Morality is a scientific periodical published by the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University in Poznan under the Polish Theologians-Moralists Association's auspices. It offers extensive material for scientific research on moral theology. The editorial staff desires each publication to become a forum for exchange of experience and thought in scientific circles concentrated on the up-to-date theological and moral issues.

Redaktor naczelny: Ks. dr Andrzej Pryba MSF
Kontakt: Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel.:48,602.387.916;
e-mail: pryba@amu.edu.pl
strona www: http://www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydział Teologiczny
ISSN 1898-2964

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego