Teologia i Moralność, 2012, Tom 12

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Znaczenie i wartość sakramentalnego małżeństwa
  (Wydział Teologiczny UAM, 2012) Pryba, Andrzej
  Małżeństwo to wspólnota mężczyzny i kobiety, związanych ze sobą specyficzną, charakterystyczną dla nich więzią, polegającą na wolnym i nieodwołalnym darze z siebie. Wspólnota ta jest trwała, zobiektywizowana oraz otwarta na przekazywanie życia. Jest ona dziełem i darem Boga. To dzięki Jego zamysłowi małżeństwo i rodzina ma transcendentną z Nim relację. Dokonuje się to w czasie zawierania sakramentalnego przymierza małżeńskiego. To wówczas małżonkowie zapraszają Boga do swojego życia, co skutkuje działaniem Ducha Świętego w duszach nowożeńców oraz jest szczególnym zaproszeniem ze strony Jezusa do Jego naśladowania, tak by życie małżeńskie dojrzewało do świętości w codzienności. Małżeństwo sakramentalne ma głęboki sens i znaczenie dla jakości życia małżonków, dla wspólnoty Kościoła, jak również dla społeczeństwa. Stąd też wydaje się niezwykle istotne odkrywanie na nowo bogactwa sakramentu małżeństwa i proklamowanie go.
 • Item
  Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego
  (Wydział Teologiczny UAM, 2012) Ozorowski, Mieczysław
  W niniejszym artykule zostały przedstawione dwa rodzaje argumentów za zawarciem związku małżeńskiego: naturalne i nadprzyrodzone. W porządku naturalnym najważniejsze jest: przekazywanie życia; pewnego rodzaju wzajemne życiowe wsparcie małżonków oraz porządek społeczny. Argumenty dotyczące sfery nadprzyrodzonej mogą być kierowane zasadniczo tylko do ludzi wierzących. Mają one charakter obietnic Bożych i zachęty duchowej związanej z rozwojem miłości jako daru Bożego, dojrzewaniem seksualności oraz radością posiadania dzieci, trwałością, wiernością i zaufaniem w związku małżeńskim, nauką przebaczania i rozkwitem wolności małżeńskiej. Treść argumentów pozostaje od wieków taka sama, być może trzeba szukać nowych form przekazu, zgodnie zasadami nowej ewangelizacji.
 • Item
  Obraz sporu o wizję małżeństwa i rodziny oraz o kształt wychowania prorodzinnego w głównych prądach myślowych przełomu XIX i XX wieku
  (Wydział Teologiczny UAM, 2012) Babik, Marek
  Podstawowym celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania głównych nurtów światopoglądowego sporu dotyczącego wizji małżeństwa i rodziny oraz wychowania prorodzinnego przełomu XIX i XX wieku. Autor ogranicza się do zaprezentowania pięciu zasadniczych nurtów: „naturalizmu” Spencera, eugeniki, maltuzjanizmu, socjalizmu oraz chrześcijaństwa. Jako materiał źródłowy wykorzystano polskojęzyczne publikacje z tego okresu dotyczące wychowania seksualnego oraz encykliki Leona XIII i Piusa XI. Teksty te wyznaczają jednocześnie ramy czasowe badanego okresu na lata 1880-1930.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego