O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

About the Need for Security Culture Studies from the Perspective of the Crisis Situation

Abstract

Nowa filozofia bezpieczeństwa, chęć utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji, społeczeństwo ryzyka, dynamizacja rzeczywistości, podwyższona świadomość, łatwość w dostępie do informacji przyczyniły się do zawiązania w polskim społeczeństwie potrzeby kompleksowego minimalizowania ryzyk, czyli żądania poszukiwania potencjalnych zagrożeń praktycznie w każdej dziedzinie życia w celu ich identyfikacji i likwidacji. Wydaje się, że wsparciem dla administracji publicznej w spełnieniu tych nowych społecznych oczekiwań może być kultura bezpieczeństwa, ponieważ warunkuje ona działania w sytuacji kryzysowej, wpływa na skuteczność zarządzania kryzysowego i przede wszystkim sprzyja usystematyzowaniu wiedzy, co pozostaje ważne przy słabo ugruntowanej, bowiem ciągle modyfikowanej, teorii. Dzięki odniesieniu się do trzech komponentów kultury bezpieczeństwa (zasobów, organizacji i mentalności) dało się zauważyć, że sprawne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym będzie niemożliwe bez radykalnej ingerencji w naszą mentalność. Z tej perspektywy kultura bezpieczeństwa wyznacza pewną konwencję, określa zespół norm, zwyczajów regulujących i interpretujących politykę bezpieczeństwa państwa, a to ułatwia dobór, pożądanych przez społeczeństwo, rozwiązań w zarządzaniu kryzysowym.
There are some deciding factors which contribute to forming a demand of comprehensive risk minimalizing means to demand of seeking some potential daily threats in order to their identification and liquidation. These factors are for example: new philosophy of security sciences, desire for keeping the current level of consumption, a dynamization of reality, high awareness or easiness of access to information. It seems that the security culture may support public administration in compliance with social obligations. Moreover, the security culture influence on the crisis management effectiveness and it is conducive to knowledge systematization which is so import and because of the theory which is still modified and week strengthen. Taking into consideration three compo¬nents of the security culture (resources, an organization and a mentality), it is possible to notice that the efficient counteracting crisis situations would have never happened without a radical intervention into our mentality. From that perspectives the security culture specifies a convention and defines some standards and customs regulating and interpreting security policy of a state. It makes the selection of demanding solutions in crisis management easy.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1 s. 53-64.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego