Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-24

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Disciplinary responsibility in sport

Abstract

Przedmiotem rozprawy jest odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. Celem rozprawy jest określenie charakteru prawnego sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zrealizowanie tego celu wymaga odpowiedzi na pytanie, czy odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana w sporcie jest rodzajem odpowiedzialności umownej, tj. czy funkcjonuje ona z tytułu umowy łączącej sportowca i inne osoby uczestniczące w działalności sportowej z organizacjami sportowymi, w których jest ona egzekwowana (a więc jest odpowiedzialnością należącą do prawa prywatnego) czy też jest realizacją zadania zleconego przez państwo, realizacją państwowego prawa karania (a więc jest odpowiedzialnością o charakterze publicznoprawnym). Dopiero rozstrzygnięcie powyższych problemów pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, jest odpowiedzialnością związaną z prawem pracy, cywilnym, administracyjnym czy karnym. W pracy omówiono także podstawowe założenia związane ze sportowymi deliktami dyscyplinarnym, sankcjami dyscyplinarnymi, postępowaniem dyscyplinarnym, zasadami egzekwowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, zbiegiem sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej z innymi rodzajami odpowiedzialności, zaskarżalnością sportowych decyzji dyscyplinarnych do organów pozazwiązkowych oraz sądów państwowych, a także kwestie związane z realizowaniem tego rodzaju odpowiedzialności w stosunku do klubów sportowych.
The subject of the thesis herein is the disciplinary responsibility in sport. The aim of the thesis is to determine the legal nature of the sport disciplinary responsibility. Attaining such an aim requires answering a question whether disciplinary responsibility provided in sport is a kind of a contractual responsibility i.e. whether it functions on the basis of a contract binding a sports person and other person participating in the sport activity with sport organizations within which it is executed (therefore it is a responsibility incorporated in the private law) or whether it is an implementation of a task commissioned by state, realization of state penalty law (hence it is a responsibility of a public legal nature). Only adjudicating the above issues enables answering the question whether the disciplinary responsibility in sport is related to labour, civil, administrative or criminal law. The study also discusses fundamental assumptions connected with sport disciplinary torts, disciplinary sanctions, disciplinary conduct, principles of executing disciplinary responsibility, convergence of sport disciplinary responsibility with other types of responsibility, appealability of sport disciplinary decisions to bodies beyond the associations and state courts as well as issues related to pursuing such responsibility toward sport clubs.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

Odpowiedzialność dyscyplinarna, Disciplinary responsibility, Sankcje dyscyplinarne, Disciplinary sanctions, Prawo sportowe, Sports law, Sport, Prawo do sądu, Right to court

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego