Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)

dc.contributor.advisorHreczycho, Grzegorz. Promotor
dc.contributor.authorKuciński, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-05-22T12:07:20Z
dc.date.available2018-05-22T12:07:20Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionWydział Chemiipl
dc.description.abstractCelem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej pt. „Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)” było zbadanie reaktywności tioli w reakcjach z udziałem związków organicznych oraz metaloidoorganicznych (zawierających atomy krzemu, germanu oraz boru), prowadzących do nowych, efektywnych, wydajnych i selektywnych metod syntezy związków siarkoorganicznych. Dodatkowo wszystkie otrzymane pochodne siarkoorganiczne (172 związki), zostały dokładnie scharakteryzowane spektroskopowo. Na początku planowanych badań zaproponowano hipotezę badawczą, która zakładała, iż właściwy dobór reagentów, katalizatorów (głównie kwasów Lewisa) oraz warunków prowadzenia reakcji, w procesach addycji oraz sprzęgania, pozwoli otrzymać selektywnie, z wysoką wydajnością szeroką gamę funkcjonalizowanych związków organicznych i metaloidoorganicznych, zawierających w swojej budowie także atomy siarki. Niniejsza praca doktorska opisuje syntezę tioeterów, tioestrów, tiogermananów, imidotiolanów oraz disulfidów w oparciu o reakcje addycji oraz sprzęgania, w których rolę katalizatorów odgrywają głównie kwasy Lewisa, w postaci triflanów metali. Uzyskane wyniki przedstawiono w 8 publikacjach naukowych (P1-P8), przy czym publikacja P2 to praca przeglądowa związana z badaną tematyką.pl
dc.description.abstractThe scientific aim of this doctoral dissertation, entitled “Reactivity of thiols in addition and coupling reactions with unsaturated organic and organometalloidal compounds (Si, Ge, B)” was the examination of thiols’ reactivity in reactions with organic and organometalloidal compounds of silicon, germanium, and boron, which may lead to novel, efficient, productive, and selective synthetic methods of synthesizing various organosulfur compounds. All of the synthesized organosulfur derivatives (172 compounds) were accurately analysed by using spectroscopic methods. The research hypothesis was first proposed: it was assumed that the appropriate choice of reagents, catalysts (mainly Lewis acids) and reaction conditions would allow synthesis of various functionalized organosulfur compounds with very good selectivity and isolated yields. This doctoral dissertation describes the methodology concerning the synthesis of thioethers, thioesters, thiogermanes, imidothiolates, and disulfides. All of these methods proceed via addition or coupling reactions and are primarily mediated by metal triflates (Lewis acids). The achieved results are subsequently described in eighth publications (P1-P8).pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/23450
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjecttiolepl
dc.subjectthiolspl
dc.subjecttioeterypl
dc.subjectthioetherspl
dc.subjecttriflany metalipl
dc.subjectmetal triflatespl
dc.subjectkwasy Lewisapl
dc.subjectLewis acidspl
dc.subjectsiarkapl
dc.subjectsulfurpl
dc.titleReaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)pl
dc.title.alternativeReactivity of thiols in addition and coupling reactions with unsaturated organic and organometalloidal compounds (Si, Ge, B)pl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego