Lexical processing in online translation tasks. The case of Polish-English-German professional and trainee conference interpreters

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-06-01T07:54:52Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Przetwarzanie leksykalne w zadaniach tłumaczeniowych online na przykładzie doświadczonych tłumaczy konferencyjnych i studentów tłumaczenia konferencyjnego z językiem polskim (A), angielskim (B) i niemieckim (C).

Abstract

The aim of the dissertation has been to investigate the speed and accuracy of lexical processing of single words in the translation performance of professional conference interpreters (PRO), conference interpreting trainees (CIS), and a control group of non-interpreting trilingual speakers (TRI), all with the following language combination: Polish (A/L1), English (B/L2), German (C/L3). The type (i.e. directionality) and amount of interpreting practice have been hypothesised to influence the cognitive make-up of PRO (and probably also CIS) to a greater extent than the close lexical affinity existing between the foreign languages in question. In the experiments, the participants decided whether pairs of words presented to them on the computer screen constituted the correct translation equivalents (from German into English, and from German into Polish), and translated single words presented visually on the computer screen into the microphone (from Polish into German). Prolonged conference interpreting (CI) practice has been shown to influence strongly the organisation of lexicosemantic information in such a way as to support the accuracy but not necessarily the speed of lexical retrieval in translation tasks. The empirical part has been preceded by a review of the most important empirical findings and models of the mental lexicon and of lexical processing in case of speakers of two and three languages. Two models of cognitive organisation in case of trilingual speakers have been developed, including those with and without CI experience.
Celem rozprawy było zbadanie szybkości i poprawności przetwarzania leksykalnego podczas tłumaczenia pojedynczych słów przez profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (PRO), studentów tłumaczenia konferencyjnego (CIS), oraz grupy kontrolnej osób trójjęzycznych bez doświadczenia w tłumaczeniu ustnym (TRI). Uczestnicy posiadali następującą kombinację językową: polski (A/L1), angielski (B/L2), niemiecki (C/L3). Postawiono hipotezę, że rodzaj (tj. kierunkowość) oraz długość praktyki tłumaczeniowej będą miały większy wpływ na strukturę kognitywną PRO (a także prawdopodobnie CIS) niż bliskie podobieństwo leksykalne istniejące pomiędzy obydwoma językami obcymi. W trakcie eksperymentów uczestnicy oceniali, czy pary słów na ekranie komputera stanowią prawidłowe ekwiwalenty tłumaczeniowe (z niemieckiego na angielski, i z niemieckiego na polski), oraz tłumaczyli pojedyncze słowa przedstawione na ekranie komputera do mikrofonu (z polskiego na niemiecki). Długotrwała praktyka tłumaczeniowa okazała się mieć silny wpływ na organizację informacji leksykosemantycznych, umożliwiając dokładne, ale niekoniecznie szybkie przetwarzanie słów. Część empiryczną poprzedził przegląd najważniejszych badań empirycznych oraz modeli słownika umysłowego i przetwarzania leksykalnego w przypadku osób dwu- i trójjęzycznych. Opracowano dwa modele organizacji słownika umysłowego w przypadku osób trójjęzycznych, z których pierwszy dotyczy osób mających doświadczenie w tłumaczeniu konferencyjnym, a drugi odnosi się do osób nieposiadających takiego doświadczenia.

Description

Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej

Sponsor

Keywords

lexical processing, przetwarzanie leksykalne, conference interpreting, tłumaczenie konferencyjne, trilingualism, trójjęzyczność, online translation tasks, zadania tłumaczeniowe online

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego