Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Links between rainwater capturing and aesthetic function of urban green. The ecosystem services approach in the case study of Poznań

Abstract

Jednym z wyzwań obszarów miejskich jest zarządzanie wodami deszczowymi. Na terenach silnie zabudowanych kanalizacja jest niekiedy nieefektywna i dlatego nie jest w stanie skutecznie przejmować wody z powierzchni, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu. W niniejszej rozprawie podjęto zagadnienie rozpoznania zdolności terenów zieleni do przejmowania wody deszczowej oraz poprawy estetyki otoczenia czyli dwóch powiązanych świadczeń ekosystemowych generowanych przez tereny zieleni w miastach. Celem niniejszego badania jest określenie, czy korzyści płynące ze stosowania rozwiązań opartych na przyrodzie są dostrzegane przez społeczeństwo i czy mogą się one wzajemnie wspierać. Wyniki analizy potwierdzają techniczną możliwość odszczelnienia fragmentów wybranych powierzchni w mieście. Rozwiązania takie jak zielone torowiska, zielone miejsca parkingowe i zielone donice można wykorzystać do lepszego gospodarowania wodami opadowymi. Obliczono również wartość pieniężną opisywanego świadczenia. Analizy potwierdziły, że koszty takich rozwiązań nie zniechęcają respondentów do ich wspierania. Co więcej, udowodniono, że dodatkowa funkcja tych rozwiązań polegająca na zbieraniu wody deszczowej zwiększa ich atrakcyjność w oczach mieszkańców. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między wiekiem i poziomem zarobków badanych, a postrzeganiem przez nich terenów zieleni w mieście. Rozwiązania opisane w badaniu zostały silniej poparte przez młodszych i lepiej zarabiających respondentów.
One of the challenges of modern urban areas is rainwater management. In heavily built-up areas, the sewage system is sometimes inefficient and therefore cannot effectively absorb water from the surface, especially after heavy rainfall. This dissertation raises the issue of recognizing the ability of green areas to collect rainwater and improving the aesthetics of the environment, which are two related ecosystem services delivered by green areas in the cities. The objective of this study is to determine whether the benefits of using nature based solutions are noticed by the society and whether these benefits can support each other. The results of the analysis confirm the technical possibility of unsealing fragments of different parts of the city. Solutions such as green tracks, green parking spaces and green pots can be used for better rainwater management. The monetary value of the benefit were also calculated. Analyzes confirmed that the costs of such solutions do not discourage respondents from supporting them. What is more, it has been proven that the additional function of these solutions, consisting of collecting rainwater, increases their attractiveness in the eyes of residents. A statistically significant relationship was observed between the age and level of earnings of the respondents and their perception of green areas in the city. The solutions described in the study have been more strongly supported by younger and better-paid respondents.

Description

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sponsor

Keywords

zieleń miejska, świadczenia ekosystemowe, zielona infrastruktura, odbiór wód opadowych, urban greenery, ecosystem services, green infrastructure, rainwater capturing

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego