Czynniki kształtujące bogactwo gatunkowe ptaków w mozaice górskich lasów deszczowych Zachodniej Afryki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Factors determing bird species richness in Afromontane fragmented forests

Abstract

Przedmiotem badań niniejszej rozprawy była awifauna lasów oraz czynniki wpływające na jej rozmieszczenie i występowanie w lasach pierwotnych (Kilum Ijim) oraz pofragmentowanych (Mendongbou) w obrębie gór Bamenda Highlands. Łącznie podczas badań stwierdziłam 137 gatunków ptaków, w tym 14 o tzw. ograniczonym zasięgu (endemicznych) oraz 60 obecnych na nagraniach automatycznych, co stanowiło trzon dalszych analiz. Wyodrębniłam także 15 gatunków pospolitych w trzech typach lasu, dla których wykonałam opis preferencji siedliskowych. W pracy wykazałam min., że 1) dwie powierzchnie nie różnią się znacząco ogólnym bogactwem gatunkowym, jednak istnieją wyraźne różnice w częstości stwierdzeń poszczególnych gatunków, zwłaszcza w różnych typach lasu; 2) analizowane gatunki pomimo podobnie wysokiej częstości stwierdzeń w lasach przedstawiają całe spektrum preferencji siedliskowych i potencjalnej odporności na postępującą fragmentację lasów, przy czym ich endemizm nie odgrywa tu wyraźnej roli. Natomiast najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na rozmieszczenie wybranych gatunków był typ lasu, nachylenie stoku, ekspozycja stoku, wielkość płata leśnego, jego wewnętrzna struktura pionowa, a także sąsiedztwo niektórych typów siedlisk otwartych. Poszczególne gatunki charakteryzowało szerokie spektrum odpowiedzi na poszczególne czynniki siedliskowe, co pozwoliło do pewnego stopnia określić skalę wpływu postępującej fragmentacji lasów na omawianych przedstawicieli awifauny leśnej.
In this study I present assessment of total bird species diversity and habitat preferences modeling of selected 15 forest bird species in two montane areas in Bamenda Highlands in Cameroon. Two study sites differed in environmental protection status - Kilum Ijim is protected primeval forest complex, whereas forests on Mendongbou area are being logged and also often changed into pastures. Both areas were sampled using automatic acoustic methods and detailly mapped based on satellite images. This data combined allowed to model habitat suitability for selected bird species. In total I found 137 bird species including 14 endemics and 60 regularly detected on acoustic recordings. A group of 15 forest species was selected based mainly on abundance in various types of forest habitats and for those habitat suitability models were constructed. Some of the key factors determining birds' species distribution were: forest type, slope, aspect of the slope, forest patch area, and coverage of particular vegetation layers within the forest. The nearest open habitat type was also important for some species, especially those preferring forest edges and clearings. As predicted, response to each factor varies between bird species. Among the 15 selected I found species preferring primeval forest patches as well as those inhabiting forest (also fragmented and partly degraded patches), but often foraging in nearest open habitats. Those results show how co-occurring forest bird species (endemic and non- endemic) actually vary in habitat preferences and therefore their response to forest fragmentation and habitat loss may also vary greatly.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

różnorodność gatunkowa, ptaki, górskie lasy deszczowe, modelowanie predyktywne, automatyczne metody akustyczne, species richness, birds, Afromontane forest, habitat modeling, automatic recording units

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego