Kulturowe aspekty socjolektu rowerowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Rys

Title alternative

Abstract

Autor, posługując się metodą rekonstruowania językowego obrazu świata, opisuje wybrane elementy konstytuujące fragment kultury grupowej użytkowników socjolektu rowe- rowego. Analizie poddano cztery obszary: stereotypy i autosterotypy dotyczące kolarstwa, porzekadła i powiedzonka kolarskie, epickie funkcje kolarstwa i wiarę kolarzy.

Description

Abstract (Culture related aspects of Polish bike sociolect). The author, utilizing the method of reconstructing the linguistic image of the world, describes some elements that constitute a part of the culture of the users of Polish bike sociolect. The analysis comprises four areas: cycling stereotypes and autostereotypes, cycling words of wisdom and sayings, epic facets of cycling and the faith of cyclists.

Sponsor

Keywords

socjolekt, socjolekt rowerowy, językowy obraz świata, stereotyp, autostereotyp

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2012, tom 7, s. 87-100

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego