Porównanie stosowanych klasyfikacji termicznych na przykładzie wybranych regionów Polski

Title alternative

Comparison of thermal classifications for selected regions of Poland

Abstract

W pracy porównano dwie najczęściej stosowane w Polsce metody klasyfikacyjne w zakresie warunków termicznych, tj. klasyfikację termiczną według Lorenc, opartą na wartościach odchylenia standardowego, oraz kwantylową klasyfikację termiczną. Do celów wieloaspektowej analizy statystycznej wykorzystano uśrednione obszarowo wartości średniej temperatury powietrza z miesięcy, sezonów i lat z okresu 1951-2008. Przedstawiono dysproporcje między rezultatami klasyfikacji, które wynikają z przyjętych w nich założeń metodycznych, wpływając m.in. na stosowany zakres skali oraz na ich „czułość”, w zależności od rozdzielczości czasowej danych i długości okresu referencyjnego. Sprawdzono pod kątem statystycznym słuszność przyjętych założeń, a także określono zależności występujące między obiema klasyfikacjami.

Description

Sponsor

Keywords

klasyfi kacja warunków termicznych, Polska

Citation

Przegląd Geofizyczny vol. LVI (3/4), 2011, pp. 201-233

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego