Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Rys

Title alternative

Abstract

The acquisition of discourse markers in child’s language development can be interpreted as part of the evolution of (meta)pragmatic awareness, being an indicator of it. The present study examines the frequency, position and function of three Hungarian discourse markers: hát ’well’, így ’so’ and ilyen ’such, like, so’. The material consists of interviews recorded with fifteen 6–7 years old nursery-school children, fifteen 15–16 years old second- ary school students and fifteen adults (aged between 20 and 57 years). The main question of the research is whether the relative frequency and the function of these discourse markers is dependent on the age of the speaker. According to the results all of the analyzed discourse markers appear in all the three age group’s spontaneous speech. Hát is the most frequent marker (all participating teenagers and adults used it, and also 67% of the preschool children), typically in turn-initial position. Így and ilyen occurred most often in the teenagers’ spontaneous speech, in line with our earlier observation that the frequency of így correlates to the speaker’s age. Function of ilyen is similar in every age group’s speech, while így shows a broader set of functions by the age of 15.

Description

Abstrakt (Wiek mówcy a własności stosowania markerów dyskursu w języku węgierskim). Akwizycja markerów dyskursu w rozwoju językowym dziecka może być postrzegana jako krok w ewolucji (meta)pragmatycznej świadomości, będąc jej wskaźnikiem. Niniejsze stu- dium bada częstotliwość, pozycję oraz funkcję trzech węgierskich markerów dyskursu: hát ’cóż, no’, így ’więc’ and ilyen ’taki’. Materiał badawczy składa się z wywiadów nagranych z piętnastoma sześcio- i siedmioletnimi przedszkolakami, piętnastoma piętnasto- i szesnasto- letnimi uczniami szkoły średniej oraz z piętnastoma dorosłymi (w wieku 20-57 lat). Celem badania jest stwierdzenie, czy częstotliwość występowania i funkcja tych markerów jest zależna od wieku osoby mówiącej. Zgodnie z wynikami, wszystkie analizowane markery dyskursu pojawiają się w mowie spontanicznej trzech grup wiekowych. Hát jest markerem występującym najczęściej (był używany przez wszystkich nastolatków i dorosłych oraz 67% dzieci), zazwyczaj w pozycji inicjującej zwrot. Így oraz ilyen pojawiały się najczęściej w mowie spontanicznej nastolatków, zgodnie z naszą wcześniejszą obserwacją, iż częstotliwość így koreluje z wiekiem mówcy. Funkcja ilyen jest podobna w mowie każdej z grup, podczas gdy így wykazuje większy zestaw funkcji u osób w wieku 15 lat.

Sponsor

Keywords

Hungarian language, discourse markers, acquisition

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2012, tom 7, s. 61-78

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego