Twórczość Aleksandra Zarzyckiego. Inspiracje – gatunki – język muzyczny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The works of Aleksander Zarzycki. Inspirations – genres – musical language

Abstract

Przedmiotem niniejszej dysertacji jest twórczość Aleksandra Zarzyckiego (1834-1895) – polskiego kompozytora, wirtuoza fortepianu, działacza kulturowego, pedagoga, a także dyrektora warszawskich instytucji muzycznych (Instytutu Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego) oraz kierownik chóru i orkiestry katedry św. Jana w Warszawie. Jego spuścizna kompozytorska obejmuje czterdzieści dzieł opusowanych oraz kilkanaście utworów nieopusowanych. Gatunki podejmowane przez Zarzyckiego doskonale oddają tendencję twórczą panującą w polskiej muzyce drugiej połowy XIX wieku, polegającą na znacznej dysproporcji pomiędzy kompozycjami symfonicznymi (które pisywano stosunkowo rzadko) a utworami przeznaczonymi na mniejsze składy, zwłaszcza na fortepian solo. W dorobku Zarzyckiego najwięcej jest pieśni solowych z towarzyszeniem fortepianu, utworów na fortepian solo, a także kilka dzieł kameralnych i symfonicznych. Celem niniejszej pracy jest przywrócenie twórczości Zarzyckiego do obiegu – tak w nauce, jak i praktyce wykonawczej, poprzez ukazanie jej cech i stylistyki – a także popularyzacja tego repertuaru. Niezbędne w realizacji tego celu okazało się umiejscowienie spuścizny Zarzyckiego, ale również i wszelkiej jego działalności, w kontekście epoki. The subject of this dissertation is the work of Aleksander Zarzycki (1834-1895) - a Polish composer, piano virtuoso, cultural activist, teacher, and director of Warsaw music institutions (Music Institute, Warsaw Music Society) and director of the choir and orchestra of the Cathedral of St. Jana in Warsaw. His compositional legacy includes opuses works and a dozen or so non opus number works.The genres undertaken by Zarzycki perfectly reflect the creative tendency prevailing in Polish music of the second half of the 19th century, consisting in a significant disproportion between symphonic compositions (which were written relatively rarely) and works intended for smaller ensembles, especially for solo piano. Zarzycki's output includes mostly solo songs with piano accompaniment, works for solo piano and several chamber and symphonic works. The aim of this work was therefore to bring back Zarzycki's work to circulation – both in science and performance practice, by showing its features and style – as well as to popularize this repertoire. In order to achieve this goal, it was necessary to place Zarzycki's legacy, but also all his activities, in the context of the era

Description

Wydział Nauk o Sztuce

Sponsor

Keywords

Zarzycki Aleksander, muzyka polska XIX wieku, muzyka fortepianowa, pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu, muzyka kameralna, muzyka symfoniczna, Polish music of the 19th century, piano works, solo songs, chamber music, symphonic music

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego