Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna i relacje polsko-rosyjskie w programach wybranych partii politycznych i deklaracjach ich przedstawicieli w województwie warmińsko-mazurskim. Zarys analizy wyników badań terenowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Polish-Russian cross-border cooperation and Polish-Russian relations in the platforms of selected political parties and declarations of their representatives in the Warmia-Mazury Region. Outline of analysis of field research results

Abstract

Celem artykułu jest analiza jakościowa wyników wywiadów, przeprowadzonych z przedstawicielami ugrupowań politycznych z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem miejsca polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej oraz relacji polsko-rosyjskich w programach partii politycznych. Przeprowadzone badanie udowodniło, iż przedstawiciele wszystkich partii politycznych, uwzględnionych w wywiadzie, dostrzegają istotne miejsce relacji polsko-rosyjskich tak w programach swoich partii, jak i w życiu politycznym województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele partii podkreślają znaczenie polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej dla funkcjonowania regionalnej sceny politycznej. Większość respondentów ocenia, iż stosunek mieszkańców regionu do Rosji i idei współpracy transgranicznej jest pozytywny.
The objective of the article is a qualitative analysis of the results of interviews conducted with representatives of political parties from the Warmia-Mazury Region as concerns Polish-Russian cross-border cooperation and Polish-Russian relations in the platforms of political parties. The study demonstrated that the representatives of all political parties interviewed acknowledge the importance of Polish-Russian relations, both in their party platforms and in the political life of the Warmia-Mazury Region. Party representatives emphasize the importance of Polish-Russian cross-border cooperation for the functioning of the regional political scene. Most respondents believe that inhabitants of the region have a positive attitude to Russia and the idea of cross-border cooperation.

Description

Sponsor

Keywords

polsko-rosyjska współpraca transgraniczna, relacje polsko-rosyjskie, partie polityczne, programy partyjne, Polish-Russian cross-border cooperation, Polish-Russian relations, political parties, party platforms

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 5-28.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego