Kierunki zmian procedury administracyjnej w obliczu zjawiska proceduralizacji prawa administracyjnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The transformation of administrative procedures in the face of the proceduralisation of administrative law

Abstract

Pierwszym zadaniem podjętym w rozprawie doktorskiej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym pod wpływem zmian zachodzących obecnie w ustawodawstwie administracyjnoprawnym, kładącym coraz to częściej nacisk na rozwiązania proceduralne. Czy przeważający pogląd, zgodnie z którym procedura administracyjna pełni funkcję służebną wobec materialnego prawa administracyjnego nadal odpowiada rzeczywistości? Drugim zadaniem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na czym polegają ww. zmiany, a także przeprowadzenie ich analizy oraz opisanie i ustalenie ich przyczyn. Czy jest uprawniona teza o rosnącej roli procedury administracyjnej? Wreszcie, czy zmiany te da się opisać za pomocą ogólnego pojęcia zjawiska proceduralizacji prawa administracyjnego? Przy założeniu pozytywnej odpowiedzi na te pytania, trzecim zadaniem rozprawy jest ustalenie, czy tradycyjne pojęcia teorii prawa administracyjnego, takie jak prawne formy działania administracji i stosunek administracyjnoprawny, są adekwatne do współczesnego kształtu prawa administracyjnego oraz czy mogą one nadal być użyteczne do prowadzenia badań nad nim. Czy zatem, jeśli zmienia się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym, to proces ten ma implikacje dla współczesnej teorii prawa administracyjnego?
The first task undertaken in the doctoral thesis is answering the question how the relation between substantive and procedural administrative law is shaped under the influence of changes in the current administrative legislation which lays more and more emphasis on procedural solutions. Does the prevailing view, according to which administrative procedure acts as a subordinate to substantive administrative law still correspond to reality? Another task of the thesis is to answer the question, what constitutes the changes mentioned above, and to analyze and to describe them, and determine their causes. Is a hypothesis about the growing role of the administrative procedure justified? Finally, can these changes be described through a general notion of the phenomenon of the proceduralisation of administrative law? Assuming a positive answer to these questions, the third task of the thesis is to determine whether the traditional theoretical concepts of administrative law, such as legal forms of administrative action, and the administrative legal relationship are still adequate to the modern shape of administrative law, and whether they can still be useful for conducting research in this area. If, therefore, the relationship between substantive and procedural administrative law changes, does this process has implications for the modern theory of administrative law?

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

proceduralizacja, proceduralisation, prawo administracyjne, administrative law, procedura administracyjna, administrative procedure

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego