Synteza i właściwości porowatych układów cynofosforanowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-12-03T13:29:00Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Synthesis and properties of porous tin phosphate systems

Abstract

Przedstawiona praca dotyczy syntezy i charakteryzacji fizykochemicznej (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości katalitycznych) porowatych materiałów cynofosforanowych. W pierwszej części skoncentrowano się na otrzymaniu mezoporowatych cynofosforanów z zastosowaniem syntez hydrotermalnych, zol-żel, a także metody replikowania z użyciem twardych templatów. Uzyskano produkty wykazujące obecność uporządkowanego systemu mezoporów, jednak obróbka termiczna, mająca na celu usunięcie organicznych środków porotwórczych powodowała degradację uporządkowania. Mimo braku uporządkowania materiały zachowywały mezoporowaty charakter, znaczną powierzchnię właściwą oraz wąski zakres rozmiaru porów. Uporządkowane mezoporowate cynofosforany o strukturze heksagonalnej i stabilności termicznej sięgającej 550˚C otrzymano na drodze replikowania z zastosowaniem twardych templatów, takich jak SBA-15 i mezoporowaty węgiel CMK-3. Przeprowadzone testy katalityczne wykazały obecność w otrzymanych materiałach kwasowych centrów aktywnych oraz brak centrów redoks (nie zaobserwowano aktywności w reakcjach utleniania). Druga część pracy koncentrowała się wokół syntezy krystalicznych, mikroporowatych analogów AlPO4-5 o strukturze AFI. Do materiału AlPO4-5 wprowadzono zwiększające się ilości cyny, aż do poziomu nie tworzącego fazy krystalicznej. Istotną nowością tej serii badań było użycie zarówno cyny czterowartościowej (opisywanej w literaturze), jak i dwuwartościowej (dotąd nie badanej), a także systemu zawierającego ekwimolarne proporcje obu źródeł cyny.
Presented thesis was focused on the synthesis and characterization (particularly catalytic properties) of porous tin phosphate materials. First part refers to obtaining mesoporous tin phosphates with the aid of hydrothermal syntheses, sol-gel and nanocating with hard templates. The obtained products exhibit ordered mesoporous system but the ordering of the mesoporous structure deteriorated markedly after thermal treatment. Thermal treatment was necessary to remove structure directing agents. Despite that, all products exhibit mesoporosity with high surface areas and narrow pore size distributions. Ordered mesoporous tin phosphates with hexagonal structure and thermal stability up to 550˚C were synthesized via nanocasting route with hard templates such as SBA-15 and mesoporous carbon CMK-3. All the obtained samples exhibit catalytic acid active sites and do not show redox properties (no activity in the oxidation reactions). The second part of presented study was the syntheses of crystalline, microporous AFI structured AlPO4-5 analogs. The rising amounts of tin was introduced to AlPO4-5 material until amorphous material was obtained. Significant novelty of this part of the study was the use of tetravalent tin (presented in literature) and divalent tin (not yet presented) and the system containing both valence states together.

Description

Wydział Chemii: Pracownia Sit Molekularnych

Sponsor

Keywords

Porowate sita molekularne, Porous molecular sieves, Materiały mezoporowate, Mesoporous materials, Materiały SnAlPO, SnAlPO materials, Fosforan cyny, Tin phosphate, Synteza, Synthesis

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego