Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Title alternative

Abstract

Artykuł jest próbą zbadania obrazu Rzymu w polskiej poezji okresu romantyzmu. W pierwszej części tekstu przedstawione są założenia metodologiczne. Koncepcja oparta jest na imagologii i geografii wyobrażonej. Inspirację stanowią prace Edwarda Saida, Marii Todorovej, Larry’ego Wolffa, Božidara Jezernika i Erazma Kuźmy. Wykorzystywane jest także pojęcie heterotopii Michela Foucaulta. W drugiej części artykułu wprowadzone są pewne generalne tezy dotyczące obrazu Rzymu w polskiej poezji. W trzeciej, głównej części artykułu interpretowane są trzy wiersze – Rzym Juliusza Słowackiego, Przechadzka poza Rzymem Józefa Bohdana Zaleskiego oraz Do Elizy Zygmunta Krasińskiego.
The paper is an attempt at examining images of Rome in Polish poetry of the Romantic Period. The first part of the paper presents methodological assumptions. Main concepts are based on imagology and imaginary geography. Inspirations come from works by Edward Said, Maria Todorova, Larry Wolff, Božidar Jezernik and Erazm Kuźma. Michael Foucault’s concept of heterotopia is also used. The second part of the paper introduces general remarks about the image of Rome in Polish poetry. The main, third part of the paper includes interpretations of three poems – ‘Rzym’ by Juliusz Słowacki, ‘Przechadzka poza Rzymem’ by Józef Bohdan Zaleski and ‘Do Elizy’ by Zygmunt Krasiński.

Description

Sponsor

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Latinitas w literaturze polskiego i serbskiego romantyzmu. Studium porównawcze“, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS2/01724. Publikacja powstałą przy wsparciu finansowym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Keywords

Rzym, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Józef Bohdan Zaleski, imagologia, romantyzm, heterotopia, geografia wyobrażona, Rome, imagology, Romantic Period, imaginary geography

Citation

Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu, red. A. Kołos, T. Ewertowski, K. Szmid, s. 57-74

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego