UTRWALANIE PRZEKONAŃ. UJĘCIE TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNE I INTEGRALNE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

W pracy podjęto próbę integralnego ujęcia czynników kształtujących ludzkie przekonania, takich jak wiedza, doświadczenie życiowe oraz uczucia i emocje. Każdy człowiek w swoich przekonaniach ujmuje świat całościowo, integralnie i w jakiejś relacji do transcendencji. Poznawanie otaczającej człowieka rzeczywistości dokonuje się na wielu poziomach i wieloma kanałami, które opisywane poprzez kolejne nauki są do siebie niesprowadzalne. Całościowe ujęcie problematyki badawczej wymusiło niejako kolistą metodę nawarstwiania wiedzy z różnych obszarów ludzkiego poznania oraz teologii. Jako efekt badawczy w tak opracowanej perspektywie przedstawiono dwa biblijne przykłady kształtowania przekonań w relacji z Bogiem i wspólnotą, która o Nim świadczy. Drugi efekt badawczy to propozycja tworzenia i kształtowania całościowej przestrzeni komunikacji i dialogu przez fi lozofów myślących duchowo, dzięki analizie relacji dzieło-odbiorca dzieła. Przestrzeń relacji jawi się jako ta, w której przekonania, w relacji do prawdy, mogą być utrwalane.
The present study is an attempt at an integral approach to factors shaping human beliefs such as knowledge, life experience, as well as feelings and emotions. In his or her beliefs each person grasps the world in its entirety, in an integral way and in some relation to transcendence. The process of getting to know the surrounding reality proceeds on many levels and through many channels that are described by particular sciences and irreducible to one another. A holistic approach to the research problem imposed a circular method of accumulating knowledge from various areas of human cognition and theology. The effect of research undertaken in such a perspective is presented on two biblical examples of the shaping of beliefs in relationship with God and the community that testifies about Him. Another research effect is a proposition to create and shape an entire space of communication and dialog by philosophers who think spiritually, based on analysis of the relation: work-recipient of work. Here, the space of relations appears to be one in which beliefs can be consolidated in relation to truth.

Description

Sponsor

PUBLIKACJA FINANSOWANA Z FUNDUSZU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Keywords

przekonania; poznanie integralne; wątpliwość; dialog; komunikacja, beliefs; integral knowledge; doubts; dialog; communication

Citation

ISBN

978-83-65251-83-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego