Procesy katalizowane kompleksami metali jako podstawa syntez nowych alkinylopodstawionych związków germano- i germanokrzemoorganicznych

dc.contributor.advisorMarciniec, Bogdan. Promotor
dc.contributor.advisorDudziec, Beata. Promotor
dc.contributor.authorRzonsowska, Monika
dc.date.accessioned2015-11-26T12:50:16Z
dc.date.available2015-11-26T12:50:16Z
dc.date.issued2015-11-26
dc.descriptionWydział Chemiipl_PL
dc.description.abstractGłównym celem naukowym pracy doktorskiej było opracowanie nowych, skutecznych metod syntezy nowych alkinylopodstawionych związków germano- i germanokrzemoorganicznych w oparciu o reakcje katalityczne. W pracy wykorzystano dotychczasowe dokonania w dziedzinie katalizy z udziałem kompleksów metali przejściowych (rutenu i irydu), które charakteryzują się wysoką wydajnością i selektywnością. Opracowano metodę funkcjonalizacji etynylopodstawionych silseskwioksanów z winylogermananami oraz warunki reakcji germylującego sprzęgania 1,4-bis(dimetylowinylogermylo)benzenu z alkinami. Obie grupy reakcji prowadzone były z udziałem hydrydowego kompleksu rutenu(II). Zaproponowano także nową reakcję sprzęgania alkinów z halogenogermananami (jodkami i chlorkami) w obecności kompleksu irydu(I), będącą efektywną metodą syntezy nienasyconych produktów zarówno mono-, jak i dwupodstawionych. Otrzymane produkty zostały wyizolowane i w pełni scharakteryzowane przy użyciu metod spektroskopowych magnetycznego rezonansu jądrowego i GCMS lub poddane analizie GCMS w postaci izolowanej mieszaniny produktów. Ponadto przeprowadzono szereg reakcji stechiometrycznych służących wyjaśnieniu mechanizmu reakcji germylującego sprzęgania jodogermananów z terminalnymi alkinami. Wyniki badań eksperymentalnych poparto także serią obliczeń z wykorzystaniem kwantowo-chemicznej metody Teorii Funkcjonału Gęstości (DFT).pl_PL
dc.description.abstractThe main scientific aim of this doctoral thesis was to propose new and effective methods for the syntheses of new alkynylsubstituted organogermanes in catalytic reactions. In this thesis, a new catalytic route to the synthesis of alkynylsubstituted organogermanium and organogermasilicon compounds is reported. The principal reaction taken into consideration in the study was germylative coupling of ethynylsubstituted silsesquioxanes with vinyl derivatives of germanium and reaction between 1,4-bis(dimethylvinylgermyl)benzene and terminal alkynes (in the presence of ruthenium(II) complexes). Another reaction studied was that of terminal alkynes with halogermanes, proceeding in the presence of an iridium(I) complex and amine as a hydrogen iodide/chloride acceptor. Moreover, a new and universal (considering halogermane compounds) catalytic method for the synthesis of unsaturated organogermanium compounds was proposed. Most of the obtained products are new compounds, they were isolated and characterized by spectroscopic methods (GCMS and NMR). I extended my research to the studies of mechanism of germylative coupling of terminal alkynes and halogermanes. The DFT calculations were also performed to confirm the mechanistic pathway.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14045
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectalkinypl_PL
dc.subjectalkynespl_PL
dc.subjectgermylujące sprzęganiepl_PL
dc.subjectgermylative couplingpl_PL
dc.subjectkompleksy rutenu(II)pl_PL
dc.subjectruthenium(II) complexespl_PL
dc.subjectkompleksy irydu(I)pl_PL
dc.subjectiridium(I) complexespl_PL
dc.subjectalkinylopodstawione germananypl_PL
dc.subjectalkynylsubstituted germanespl_PL
dc.titleProcesy katalizowane kompleksami metali jako podstawa syntez nowych alkinylopodstawionych związków germano- i germanokrzemoorganicznychpl_PL
dc.title.alternativeMetal complexes catalyzed processes as the basis for the synthesis of new alkynylsubstituted organogermanium and organogermasilicon compoundspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego