WPŁYW CZYNNOŚCI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE NA WSZECHSTRONNE ZABEZPIECZENIE I UTRWALANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

INFLUENCE OF ACTIVITIES UNDERTAKEN WITHIN THE NECESSARY SCOPE

Abstract

Przedmiotem rozważań jest ustalenie wpływu instytucji określonej w art. 308 k.p.k. tzw. czynności w niezbędnym zakresie, czynności niecierpiących zwłoki, postępowania zabezpieczającego, postępowania w niezbędnym zakresie na realizację funkcji przygotowawczej stadium przygotowawczego procesu karnego. Analizie z punktu widzenia ich funkcji dyrektywalnej i opisowej poddane zostały cele postępowania przygotowawczego typizowane w art. 297 § 1 pkt 4 i 5 k.p.k., zgodnie z którymi już w stadium przygotowawczym ma nastąpić wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Takie ukształtowanie funkcji przygotowawczej przesądza o aktualnie obowiązującym modelu postępowania przygotowawczego, mającym co do zasady charakter kompleksowy. Rozpoczynając od ustalenia zakresu przedmiotowego postępowania w niezbędnym zakresie, uwzględniając sytuacje, w których jest ono faktycznym wszczęciem postępowania w sprawie, a więc inauguruje fazę in rem, oraz faktycznym wszczęciem ścigania karnego, rozpoczynając fazę ad personam, dochodzimy do wniosku, że przeszkody prawne przekształcenia postępowania przygotowawczego z fazy ad rem do fazy ad personam nie kolidują z prowadzeniem czynności zabezpieczających, a w ich ramach wszechstronnego zabezpieczania, gromadzenia i utrwalania materiału dowodowego. Dokonano też oceny skutków wadliwego przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia postępowania w niezbędnym zakresie dla losów toczącego się postępowania karnego, m.in. rozważając możliwość jego konwalidacji, w kontekście instytucji zwrotu sprawy przez sąd przed rozpoczęciem rozprawy głównej do uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego.
The paper focuses on the determination of the influence of so called activities undertaken within the necessary scope, activities to be performed without delay, proceedings to secure evidence and proceedings within the necessary scope or limits as referred to in article 308 of the Code of Criminal Procedure on the realisation of the preparatory function of the preparatory stage of a criminal process. The objectives of preparatory proceedings referred to in article 297 1 p.4 and article 5 of the Code have been analysed from the point of view of their directival and descriptive function. According to the provisions of those articles, the circumstances of the matter must be fully and comprehensively determined, all evidence collected and secured, and traces fixed, already at the preparatory stage of those proceedings. This will, in turn, allow the court to adjudicate in the matter already at the first main trial. Such a view of the preparatory function requires from the existing model of preparatory proceedings to be of a comprehensive character. An analysis of the existing solution has proved that the legal obstacles of the transition of the preparatory proceedings from the ad rem phase to the ad personam phase are not in conflict with the activities securing evidence. The effects of a faulty performance of preparatory proceedings or failure to carry out such proceedings within the scope and limits necessary for the criminal proceedings as well as their validation have been also analysed in the context of a possibility of the court turning down the matter due to material defects of the preparatory proceedings.

Description

Sponsor

Keywords

czynności w niezbędnym zakresie, activities undertaken within the necessary scope, stadium przygotowawcze procesu karnego, preparatory stage of a criminal process, materiał dowodowy, forensic evidence

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 81-91

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego