Rola i zadania rzecznika prasowego rządu w Polsce w polityce informacyjnej państwa po roku 1989

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Role and Responsibilities of the Government Spokesperson in Poland in the Information Policy of the Country after 1989

Abstract

Streszczenie pracy w jęz. polskim (max 1400 znaków) Dysertacja podejmuje próbę zrekonstruowania zarówno tendencji i kierunków strategii informacyjnej państwa tworzonej przez poszczególne gabinety, jak i roli, jaką w niej odgrywali ich rzecznicy prasowi. O swych poczynaniach oraz powziętych decyzjach rządy informują obywateli za pośrednictwem swych rzeczników prasowych, zawiadujących biurami prasowymi. Specjaliści ci następnie korzystają z pośrednictwa szeroko pojętych środków masowego przekazu, przedstawiając stanowisko swego mocodawcy. A im bardziej demokratyczne państwo, tym częściej ten przepływ informacji ma dwustronny charakter: od rządu do obywateli i od obywateli do rządu. Jednak zawsze ta komunikacja pokonuje wspomniane szczeble pośrednie w postaci mediów i rzeczników. Rzecznictwo prasowe na poziomie rządowym jest więc łącznikiem spajającym komunikację z polityką. Istotne są też czynniki determinujące działania rzeczników prasowych rządu, biorąc po uwagę zmienność warunków, w których przyszło im funkcjonować. Inne są bowiem w każdym z przypadków uwarunkowania tak historyczne, jak i związane z sytuacją polityczną i gospodarczą państwa, czy stabilnością systemu politycznego. Ponadto, w podlegającym badaniu okresie 30-letnim dokonały się zmiany w postrzeganiu komunikowania na linii państwo-obywatele-państwo, wykształciły się nowe profesje z nim związane, nastąpiły też zmiany technologiczne, prawne, socjologiczne.
Streszczenie pracy w jęz. angielskim (max 1400 znaków) The dissertation is an attempt to reconstruct both tendencies and directions of the information strategy of the country developed by particular cabinets, as well as the role government spokespersons have played in it. Governments notify citizens of their actions and decisions through their spokespersons who are in charge of press offices. Next, using the media understood in a broad sense, these specialists inform about their principal’s position. The more democratic the country is, the more often the flow of information is of a bilateral character: from the government to citizens and from citizens to the government. However, this communication always goes through the mentioned path in the form of media and spokespersons. Therefore, spokespersonship at the government level is a link connecting communication and politics. Taking account of changing conditions under which the Government Spokespersons function, it is crucial to consider factors determining their activities. Each case is governed by different historical conditions as well as a political and economic situation of the country or stability of the political system. Moreover, during the researched period of 30 years, there have been changes in the perception of country-citizen-country communication, new professions connected with that have emerged as well as technological, legal and sociological changes have taken place.

Description

Wydział Wydział Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

rzecznik, rzecznik prasowy rządu, komunikowanie rządowe, polityka informacyjna w państwie, spokesperson, government spokesperson, information policy of the country

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego