Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka

dc.contributor.advisorKędzia, Zdzisław. Promotor
dc.contributor.authorBalcerzak, Filip
dc.date.accessioned2016-05-13T12:14:13Z
dc.date.available2016-05-13T12:14:13Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.description.abstractRozprawa doktorska dotyczy relacji zachodzących pomiędzy prawami człowieka a międzynarodowym prawem inwestycyjnym i związanym z nim arbitrażem na linii inwestor – państwo. Celem rozprawy doktorskiej jest określenie, czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – argumenty dotyczące praw człowieka mogą być podnoszone w toku postępowania arbitrażowego opartego na traktatach o wspieraniu inwestycji. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, na początku pracy proponuje się wyodrębnienie trzech modelowych sytuacji. Służą one jako narzędzie metodologiczne, użyte w analizie prawnej zawartej w kolejnych rozdziałach rozprawy doktorskiej. Poszczególne etapy postępowania arbitrażowego – jurysdykcja trybunałów, dopuszczalność skarg, stosowanie standardów materialnoprawnych, wysokość odszkodowania i ciężar kosztów postępowania – są analizowane pod kątem określenia możliwego wpływu praw człowieka na wynik postępowania. Analiza obejmuje zarówno perspektywę państw przyjmujących, jak i inwestorów. Wnioski rozprawy doktorskiej wskazują, że prawa człowieka mogą mieć wpływ na poszczególne etapy postępowania arbitrażowego opartego na traktatach o wspieraniu inwestycji oraz określają ramy prawne tego wpływu. pl_PL
dc.description.abstractThe doctoral dissertation examines the interrelations between human rights and international investment law and related investor – state arbitration. The aim of the doctoral dissertation is to define whether human rights arguments can be presented in the course of arbitral proceedings based on investment treaties and, if so, in what manner. Initially, three model situations are identified against the backdrop of existing jurisprudence. These model situations serve as a methodological tool which is used in the legal analysis contained in the following chapters of the doctoral dissertation. The various stages of arbitral proceedings – jurisdiction of tribunals, admissibility of claims, ruling on merits, amount of compensation and allocation of costs – are analyzed to determine the possible impact of human rights on the outcome of the proceedings. The analysis covers the perspective of both, host states and investors. The conclusions of the doctoral dissertation reveal that there is a place for human rights at each stage of arbitral proceedings based on investment treaties and determine the applicable legal framework. pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14639
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjecthuman rightspl_PL
dc.subjectarbitraż inwestycyjnypl_PL
dc.subjectinvestment arbitrationpl_PL
dc.subjecttraktaty inwestycyjnepl_PL
dc.subjectinvestment treatiespl_PL
dc.subjecttrybunały arbitrażowepl_PL
dc.subjectarbitral tribunalspl_PL
dc.subjectrozwiązywanie sporówpl_PL
dc.subjectdispute resolutionpl_PL
dc.titleArbitraż inwestycyjny a prawa człowiekapl_PL
dc.title.alternativeInvestor – state arbitration and human rightspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego