Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii dóbr publicznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Nation-State Security and Public Goods Theory

Abstract

Artykuł stanowi próbę zastosowania teorii dóbr publicznych, zapożyczonej z ekonomii, do analizy bezpieczeństwa państwa jako podmiotu stosunków międzynarodowych i jako gwaranta bezpieczeństwa żyjących w nim ludzi. Zmiana charakteru wielu zagrożeń z państwowych na niepaństwowe wpływa na cechy bezpieczeństwa jako dobra i każe też zadać pytanie o relację między bezpieczeństwem obu rodzajów podmiotów (państwa i ludzi/obywateli). Celem jest ustalenie, jakiego rodzaju dobrem (publicznym, prywatnym, klubowym, wspólnym) jest, lub może być, bezpieczeństwo w każdym z tych przypadków i czy zasadny jest pogląd, że bezpieczeństwo jest dobrem publicznym. Klasyczne definiowanie bezpieczeństwa jako dobra publicznego przestaje być wystarczające w świetle realiów i nie zawsze znajduje uzasadnienie w codziennej praktyce, na każdym poziomie (jednostkowym, narodowym, międzynarodowym) i w każdym sektorze (dziedzinie).
This paper is an attempt to apply public goods theory (developed in theory of economy) to analyze security of nation state as an actor in international relations and as a security guarantor for citizens. Changing character of many security threats from state to non-state in origin influences features of security as a good. It is important to ask about relationship between security of nation state and security of people. The aim is to examine what kind of good (public, private, club or common) is security in both cases. In contemporary realities to perceive security traditional as a public good on every level (individual, national, international) and in every domain is not appropriate or sufficient anymore.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo państwa, Nation-State Security, teoria dóbr publicznych, public goods theory

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 1, s. 13-38.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego