Wykorzystanie schematów kulturowych w dyskursie manipulacyjnym i perswazyjnym w tekstach angielskich, polskich i rosyjskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-10-26T07:34:37Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Exploitation of schemata in persuasive and manipulative discourse in English, Polish and Russian texts

Abstract

Niniejsza rozprawa ma na celu ukazanie różnorodnych sposobów wykorzystania schematów kulturowych w dyskursie o charakterze manipulacyjnym i perswazyjnym w wybranych przykładach tekstów angielskich, polskich i rosyjskich. Kluczową kwestię w analizie powyższego zagadnienia stanowi komunikacja. Termin komunikacja w dysertacji w znacznej mierze rozumiany jest jako fenomen uwarunkowany kulturowo (komunikacja interkulturowa), co stanowi punkt wyjścia do rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Proces komunikacji pomiędzy ludźmi nie zawsze jest identyczny; często zależy od takich czynników jak kontekst, osobowość nadawcy oraz grupy społecznej, z jakiej pochodzi odbiorca i nadawca, którzy to wchodzą w interakcję z różnymi wpływami kulturowymi, a które to zaś wpływają na nasze wybory. Można zatem stwierdzić, iż proces komunikacji jest wszechobecny, więc relacje w jakie wchodzimy z innymi osobami, mają istotny wpływ na jego efektywność. W pierwszej części rozprawy dokonuje się przeglądu oraz omówienia głównych pojęć i teorii związanych z teorią komunikacji międzykulturowej, oferując tym samym wprowadzenie do tematyki szeroko rozumianej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w tejże dziedzinie. Druga część pracy jest poświęcona szeroko rozumianemu zagadnieniu schematów kulturowych, które w literaturze anglojęzycznej przybierają różne nazewnictwo m.in. schema, frame, scenario oraz cultural scripts. W trzeciej części omówione zostają niektóre zasady krytycznej analizy dyskursu, które to skupiają się na poszukiwaniu wyraźnej postawy społeczno-politycznej a także na zagadnieniu dominacji wśród grup społecznych. W tej części zostaje także opisane pojęcia perswazji oraz manipulacji, które postrzegane są jako narzędzia efektywnej komunikacji. W tej części dokonuje się przeglądu najważniejszych definicji perswazji, manipulacji oraz modeli i czynników wpływających na ogólną zdolność przekonywania. Czwarta część dysertacji ma charakter empiryczno-analityczny. Zwraca się uwagę na różne rodzaje dyskursów, z którymi można spotkać się w życiu codziennym m.in. komplementy, dyskurs polityczny. Jako narzędzia badawcze, które służą do weryfikacji wcześniej przedstawionych konceptów teoretycznych, służy metoda ‘wolnych skojarzeń‘ oraz krytyczna analiza dyskursu wybranych tekstów.
Creating intercultural communicative competence appears to be a complex process as it requires the need to save one‘s own identity in the face of change while concurrently validating the identity of the other that seems to be difficult. Comprehending even one aspect of culture, such as individualist/collectivist, can help those aiming to communicate across belief and value systems to be comprehended and accepted. Individualist cultures are those defined by the importance of the self. The first part aims at discussing the aspect that culture can be perceived as a dynamic process; one that is shaped by interaction across cultures, politics, economics as well as social change. Because of this, it is significant to not only understand the theoretical foundation of cultural identification, but also the practical operation of culture in life. The second part of the dissertation emphasizes the aspects that are recognized to posit difficulties in conveying messages from one culture to another. The notions of schemata, frames, scenarios and cultural scripts are outlined. This part is devoted to broadly understood concept of cultural scripts. The third part examines some principles of critical discourse analysis, for instance socio-political attitude as well as a concentration on the notion of power relations by groups while they are being performed, legitimated by text as well as speech . The fundamental element of this analysis of seems to be the relations between power and discourse. This part also describes the concept of persuasion as well as persuasive communication. It gives the overview of persuasion definitions, describes models of persuasion and factors influencing general persuasibility. The fourth part of the dissertation is analytic. The attention is given to various discourses one encounters in everyday. The attention is given to the examination of various kind of discourse, for instance, complimenting as well as political discourse.

Description

Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej

Sponsor

Keywords

Krytyczna analiza dyskursu, Critical discourse analysis, Perswazja, Persuasion, Manipulacja, Manipulation, Pragmatyka, Pragmatics

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego