Czynności podobne do czynności prawnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-02T18:35:17Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Rechtsgeschäftsähnliche Geschäften

Abstract

Praca analizuje tzw. czynności podobne do czynności prawnych (oświadczenia podobne do oświadczeń woli). Do badań nad takimi czynnościami wykorzystano hipotetystyczny paradygmat metodologiczny. Do sformułowania hipotez dotyczących przedmiotu badań wykorzystano semiotykę, filozofię analityczną, teorię prawa i teorię argumentacji. Przyjęte i uzasadnione hipotezy wyznaczyły definicję czynności podobnych. Czynności podobne do czynności prawnych są to takie czynności konwencjonalne mające charakter performatywu, których reguły sensu nie są konstruowane przez prawodawcę, a z których wytworami prawodawca w określonych okolicznościach wiąże określone skutki prawne. Definicja pozwoliła na wskazanie konkretnych zdarzeń prawnych z KC i KRiO mających charakter czynności podobnych. W dalszej kolejności zbadano możliwość stosowania do czynności podobnych norm prawa cywilnego odnoszących się expressis verbis jedynie do czynności prawnych, względnie oświadczeń woli.
In der Arbeit analisiert man die sog. rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften. Die Untersuchungen wurde auf Grund der allgemeinen Hipothesen durchgeführt. Um die Hipothesen zu formulieren, verwert man die Semiotik, die analytysche Philosophie, die Rechtstheorie und die Theorie der Komunikation. Die angenohmenen und begründeten Hipothese gaben die Definition der „rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften“. Die rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften sind also solche konventionelle Geschäfte, die die Charakter eines Performatives haben, ihren Sinn-Regeln nicht durch Gesetzgeber in Gesetzbücher konstruirt worden und denen durchsetzung der Gesetzgeber bestimmte Rechtsfolgen zuschreibt. Die Definition gab eine Möglichkeit, die bestimmten Rechtsereignissen von ZGB und Familien-Gesetzbuch als rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften zu interpretieren. Dann untersucht man, welche Vorschriften, die vörtlich nur Rechtsgeschäften (Willenserklärungen) betreffen, kann man auch auf rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften ausbreiten.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Sponsor

Keywords

Czynności prawne, Rechtsgeschäften, Oświadczenia woli, Willenserklärungen, Czynności podobne do czynności prawnych, Rechtsgeschäftsähnliche Geschäften, Czynności konwencjonalne, Konventionelle Geschäfte, Performatywy, Performativen

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego