SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION

Abstract

XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów (Piotr L i s s o ń), s. 247; Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza” (Wacław J a r m o ł o w i c z, Dawid P i ą t e k), s. 248-250; ,,Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?’’. Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Piotr L i s s o ń), s. 250-251; X Sesja Naukowa Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM (Bartosz G u z i k), s. 251-252

Description

Sponsor

Keywords

Sprawozdanie, Report, Informacje, Information

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 247-252

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego