Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku a termin ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The expected date of commencement and completion of construction works on a monument and the validity period of the permit of the provincial officer for the protection of monuments

Abstract

Niniejszy artykuł porusza tematykę obowiązywania w czasie pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na jego łamach dochodzi do polemiki ze stanowiskiem sądów administracyjnych, uznających przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków za jedynie informacyjny oraz niewywołujący skutków prawnych. Autor przedstawia argumenty przemawiające za koniecznością przyjęcia odmiennej optyki, tj. uznania, że termin ten służy ograniczeniu obowiązywania w czasie decyzji administracyjnej. W pracy podejmowana jest również problematyka zgodności z Konstytucją obecnie obowiązujących rozwiązań. Chodzi o dopuszczalność określania w drodze aktu podustawowego elementów akcesoryjnych decyzji administracyjnej.
This article deals with the issue of the validity period of the permit of the provincial officer for the protection of monuments. It questions the position of administrative courts, recognizing the expected date of commencement and completion of construction works at the monument entered in the register of monuments as only informative and without legal effects. The author presents arguments in favor of the necessity to adopt a different view, i.e., to recognize that this period serves to limit the validity of the administrative decision in time. The paper also deals with the issue of compliance of the currently binding solutions with the Constitution. It is about the admissibility of determining the accessory elements of an administrative decision by means of an act of lower rank.

Description

Sponsor

Keywords

prawo administracyjne, zabytek nieruchomy, pozwolenie konserwatorskie, roboty budowlane, obowiązywanie w czasie, administrative law, historical real estate, permit of the provincial officer for the protection of monuments, construction works, validity over time

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 121-135.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego