Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrosła w Polsce popularność parametrycznej oceny czasopism naukowych. Uwaga ta dotyczy nie tylko nauk przyrodniczych oraz ścisłych (podstawowych i stosowanych). Wydaje się, że parametryczne oceny publikacji coraz częściej stosowane są także w naukach społecznych i humanistycznych. Autorzy artykułu postanowili zbadać, jak świadomość ta przenosi się na cytowaną w polskim czasopiśmiennictwie humanistycznym literaturę. Odpowiedź na pytanie: czy ranga czasopisma wpływa na poziom jego cytowalności powinna wskazać – zdaniem autorów artykułu – na ile przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a na ile ma charakter deklaracji. Stawiają oni tezę, że wprost proporcjonalna zależność cytowalności czasopisma od jego rangi powinna być dowodem na rzeczywisty stopień ugruntowania się metod parametrycznych w świadomości polskich humanistów. W tym celu zanalizowano cytowania artykułów w najlepszych polskich czasopismach naukowych z zakresu językoznawstwa pod kątem wartości czasopisma, w którym zostały opublikowane. Za wskaźnik wartości czasopisma przyjęto punktację czasopism naukowych stosowaną przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z przeprowadzonych badań wynika, że ranga periodyku nie wpływa na poziom jego cytowalności. Taki wynik analizy pozwala wyciągnąć ważny – jak się wydaje autorom artykułu – wniosek o wyłącznie deklaratywnym, a nie rzeczywistym, przywiązywaniu przez humanistów wagi do parametrycznej wartości cytowanej literatury.
In Poland in the recent years there has been a significant increase in the popu-larity of parametric evaluation of journals not only with regard to science but also to humani-ties. Authors of this article examine how the abovementioned fact corresponds to the litera-ture cited in humanities journals. Does the journal ranking influence on the journal’s level of citation – the answer to this question, according to the authors, should indicate whether this conviction Polish among scholars is real or remains a declaration. They submit a thesis that if the relation between a cited journal and its ranking is directly proportional, then the parametric methods should be the considered as are well grounded in the minds of Polish humanities. To reach the goal citations of articles in the best Polish linguistic journals, with regard to their value, have been analyzed. The indicator of the value was defined as scores given by the Polish Ministry of Science and Higher Education (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). The research showed that the ranking of a journal does not influence on the level of its citation. The analysis result can drive to a conclusion that the humanities attachment to the parametric value of the literature cited is rather declarative.

Description

Sponsor

Keywords

parametryczna ocena czasopism naukowych, cytowalność, cytowania artykułów, językoznawstwo, parametric value

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2010/2011, tom 5, s.135-143

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego