Język. Komunikacja. Informacja, 2010/2011, tom 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009)
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Jeszke, Łukasz; Nowak, Piotr
  W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrosła w Polsce popularność parametrycznej oceny czasopism naukowych. Uwaga ta dotyczy nie tylko nauk przyrodniczych oraz ścisłych (podstawowych i stosowanych). Wydaje się, że parametryczne oceny publikacji coraz częściej stosowane są także w naukach społecznych i humanistycznych. Autorzy artykułu postanowili zbadać, jak świadomość ta przenosi się na cytowaną w polskim czasopiśmiennictwie humanistycznym literaturę. Odpowiedź na pytanie: czy ranga czasopisma wpływa na poziom jego cytowalności powinna wskazać – zdaniem autorów artykułu – na ile przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a na ile ma charakter deklaracji. Stawiają oni tezę, że wprost proporcjonalna zależność cytowalności czasopisma od jego rangi powinna być dowodem na rzeczywisty stopień ugruntowania się metod parametrycznych w świadomości polskich humanistów. W tym celu zanalizowano cytowania artykułów w najlepszych polskich czasopismach naukowych z zakresu językoznawstwa pod kątem wartości czasopisma, w którym zostały opublikowane. Za wskaźnik wartości czasopisma przyjęto punktację czasopism naukowych stosowaną przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z przeprowadzonych badań wynika, że ranga periodyku nie wpływa na poziom jego cytowalności. Taki wynik analizy pozwala wyciągnąć ważny – jak się wydaje autorom artykułu – wniosek o wyłącznie deklaratywnym, a nie rzeczywistym, przywiązywaniu przez humanistów wagi do parametrycznej wartości cytowanej literatury.
 • Item
  Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Lewandowski, Rafał
  Biblioteki coraz częściej dokonują konwersji swoich zbiorów do postaci cyfrowej. Otrzymywane w procesie skanowania obrazy rastrowe są przechowywane na serwerze, a ich wyszukiwanie odbywa się dzięki wprowadzanym do systemu metadanym. Aby umożliwić przeszukiwanie pełnotekstowe niezbędne jest wykorzystanie technologii OCR (ang. Optical Character Recognition). Niestety, automatyczne rozpoznanie tekstów wielu publikacji jest bardzo utrudnione. Wpływa na to kilka czynników: niska jakość materiału wejściowego spowodowana nieprecyzyjnym drukiem (zamazane znaki, duplikowane litery, niewielki rozmiar czcionki) czy papier o niskiej gramaturze, co powoduje efekt przebijania strony odwrotnej podczas skanowania. Złe warunki przechowywania (wilgotność) powodują marszczenie papieru, falowanie jego powierzchni, co z kolei sprawia, że tekst nie jest skanowany w linii prostej. Jednym z podstawowych sposobów wspomagających proces rozpoznania tekstu jest korekta słownikowa (często w czasie rzeczywistym). Biblioteki coraz częściej korzystają ze społecznej, zbiorowej korekty danych post-OCR (collaborative OCR text correction). Cechuje się ona m.in. wysoką trafnością oraz niskim nakładem kosztów.
 • Item
  Honorifics in Iraqi Arabic with Special Reference to English: A Sociopragmatic Study
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Matti, Ala' A.
  This paper tackles the phenomenon of honorifics which is widespread in the world’s languages, more various in form, and more creatively deployed, than was once supposed. Before moving to the definition of honorifics we have to specify linguistic honorifics, our concern in this paper, since deference may be conveyed in ways other than speaking and writing, such as kneeling or nodding to express courtesy. Also, the study focuses on how honorifics are formed and the role of morphology in formulating some honorific items. It tries to show different types of lexical honorific titles as well. Then, honorifics are divided into two types: non-religious and religious ones and it is shown how they are employed by the Iraqi speakers in day-to-day interactions. It, also, attempts to uncover the identity of the honorer and the honoree. However, the study shows how religion and conventions have a vital role in directing honorific titles towards religious symbols.
 • Item
  O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Stefan, Wiertlewski
  Spośród licznych i godnych uwagi cech wyróżniających socjolekt rowerowy wśród odmian języka polskiego autor omawia fragment zawartego w nim językowego obrazu świata, który można rekonstruować za pomocą paradoksalnie brzmiącej metafory pojęciowej JAZDA NA ROWERZE TO BEZRUCH. Rozważania ilustrowane są ponad 50 uszczegółowieniami, takimi jak wisieć, siedzieć, stać i ich pochodnymi, a uzyskane wyniki interpretowane w ramach koncepcji Paula Feyerabenda dotyczącej historycznego rozwoju ludzkiej percepcji.
 • Item
  The Rhetoric of Violence in Polish and English Soccer Reporting
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Lewandowski, Marcin
  This paper explores the use of conflict-related metaphors in soccer language in a contrastive perspective within the framework of Conceptual Metaphor Theory by Lakoff and Johnson (1980). The analysis, which involves both a quantitative and qualitative approach, aims to demonstrate that FOOTBALL is conceptualized not only in terms of WAR but also of other source domains. Thus in addition to the SOCCER MATCH IS WAR metaphor, the author proposes and discusses three other conceptual metaphors: DEFEAT IS DEATH, A SOCCER MATCH IS A BOXING BOUT and ATTEMPTING TO SCORE IS HUNTING, all of which, to a large extent, frame the soccer reporting discourse.
 • Item
  O supletywizmie
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Mańczak, Witold
  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że supletywizm jest szczegółowym wypadkiem ogólnego prawa, według którego istnieje związek między frekwencją a zróżnicowaniem elementów językowych.
 • Item
  Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban.
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Németh, Szabolcs
  Internet-based language teaching and e-learning are very popular topics nowadays. Many studies have been published on the subject, especially related to ESL. This article aims at describing internet-based resource materials that can be used in language class for learning and teaching Hungarian as a Second Language. It will present two websites specifically designed for learning Hungarian and different e-learning projects in order to discuss the basic differences between text-based and network-based language teaching/learning and the difference of methods applied in different projects.
 • Item
  Slovak Online – interreta paĝaro por lerni la slovakan lingvon.
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Baláž, Peter
  (Slovak Online – Website to Learn the Slovak Language). The international youth organization E@I (Education@Internet) used its several years of experience in creating websites and managing the largest website to learn/teach Esperanto: www.lernu.net – and a project appeared to learn the Slovak language: www.slovake.eu. If you are interested in the Slovak language, love to travel and explore new countries, or if you have moved to Slovakia – here you can find plenty of useful and practical information, suggestions, and interesting information about Slovakia and the Slovak language. Slovake.eu also creates a community of those who are learning or are interested in Slovak.
 • Item
  Language Learning Through the Internet: Nine Years of Experience
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Blahuš, Marek
  “Lernu!” (www.lernu.net) is a multilingual web-based free-of-charge project for promoting and teaching Esperanto. Since 2002, more than 10 million visitors and 100,000 registered users have profited from the site’s 14 proposed courses and the accompanying exercises, games, dictionaries and grammatical overviews. There is also an on-line examination system and a multimedia library with books, music, voice-narrated stories and videos. The on-line user community is supported by built-in communication services such as instant messenger, discussion forums and news. An international network of volunteers provides human feedback and takes care of the website’s 37 language versions, by means of a dedicated translation software. Experience acquired with “lernu!” has given rise to E@I, an NGO running intercultural projects related to language learning and internet technologies.
 • Item
  Creative u-learning: Complex ICT Use at the Masaryk University Language Centre
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Stepanek, Libor
  This paper analyses the implementation of ICT enhanced complex, flexible and individualised language learning in the university environment with the aim to share its effectiveness. Masaryk University Language Centre (CJV) engages in teaching and research activities closely related to the development and use of ICT and multimedia in general. A wide range of synchronous and asynchronous communication tools (Facebook, chat, video conferencing and email, forum, blog, YouTube) combined with individual and collaborative activities within an LMS (Moodle, IS MU) and outside offers new opportunities to the improvement of foreign language learning. The presentation of three types of CJV courses analyses individual tools and focuses on various approaches aiming at deeper involvement of university students in real academic or expert situations as well as their intensive engagement in an environment where they can test and improve their language, expert and socio-cultural skills.
 • Item
  The Role of Language Corpora in Teaching English as a Foreign Language in Poland
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Szudarski, Paweł
  The study is a corpus-informed experiment addressing the effects of explicit instruction on English language learners’ collocational competence. Two groups of L1 Polish learners of English as a foreign language received two different forms of teaching: enriched input (the enriched group) and enriched input plus chunking practice (the enriched plus group). The enriched input group read texts containing target collocations and completed exercises focused on general vocabulary whereas the enriched plus group read the same texts but the exercises they completed were specifically focused on collocations. The target collocations were verb-noun combinations with frequent delexical English verbs (‘give’, ‘take’, ‘have’, ‘make’, ‘do’) known to be causing difficulty in L2 production. Three tests tapping into collocational competence at different levels of vocabulary mastery revealed that learners in both groups improved their knowledge of the target collocations and the instruction in both groups was equally effective. The study is discussed in the context of the use of corpora in teaching English and offers insights into language pedagogy.
 • Item
  Analiza uniwersyteckich programów nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej pod kątem zawodowego wykorzystania technologii do pracy z językiem.
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2011) Borowiak-Dostatnia, Marta
  Związek języka i technologii, w tym narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT), od wielu lat znajduje zastosowanie w szeroko pojętym językoznawstwie. Niemniej jednak powszechność tego zastosowania budzi wątpliwość. Przedstawione w artykule badania potwierdzają tę tezę. Analizie poddano programy kształcenia filologów na największych uniwersytetach w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji (V4). Autorka skupia się na przedmiotach, które pokazują studentom, jak język i technologia wzajemnie się uzupełniają. Badanie dotyczy studiów licencjackich i magisterskich. Na specjalizacjach: nauczyciel języka obcego (język angielski, niemiecki i francuski), językoznawca oraz tłumacz obecność odpowiednich przedmiotów pogrupowano w kategorie korespondujące ze wspomnianymi specjalizacjami. Następnie opracowano skalę oceniającą stopień obecności zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych do pracy z językiem. Przedstawione wyniki odzwierciedlają tendencję we wszystkich krajach V4 w zakresie poruszanej tematyki oraz prowokują dyskusję nad jakością i aktualnością sposobów kształcenia filologów, biorąc pod uwagę ich pracę w społeczeństwie informacyjnym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego