Teatr tańca. Doświadczenie ciała w teatrze współczesnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-07-03

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Dance Theatre. The experience of the body in contemporary theatre

Abstract

Teatr Tańca - Doświadczenia ciała we współczesnym teatrze jest efektem wieloletniej praktyki tancerza, choreografa, pedagoga tańca a także wynikiem obserwacji widza oraz analizy zajęć prowadzonych na uniwersytecie. Pierwszy rozdział poświęcony został omówieniu cielesności i zmianom w percepcji samego terminu. Ujęcie historyczno-socjologiczne umożliwiło prześledzenie powodów oraz źródeł różnic rozumienia somatycznych znaków. Wytyczające nową tendencję badań cielesnej aktywności człowieka podejście kognitywistyczne wraz z jego neurobiologicznym kontekstem pozwoliło przybliżyć złożoność cielesnej istoty. Drugi rozdział, koncentrując się na zagadnieniach motoryki człowieka, prezentuje problematykę jakościowych różnic komponentów ruchu. Opisane metody pracy i wzorce szkoleń procesów tanecznych posłużyły w nim ukazaniu pełni doświadczenia stwarzającego współczesnego tancerza. Tematem kolejnego rozdziału stał się obszar, w którym ciało tańczące manifestuje swój byt. Przestrzenie gry ciał oraz wzajemne ich relacje stanowiły pretekst do przybliżenia wieloaspektowych procesów teatralizacji widowisk tanecznych. W ostatniej części uwaga zogniskowana została wokół sposobów funkcjonowania percepcji widza. Poprzez problematykę socjologii emocji zaprezentowana została różnica w doświadczaniu i recepcji spektakli tanecznych. Proponowana klasyfikacja bodźców oraz wrażeń pozwoliła jednocześnie wydzielić teatralne strategie oddziaływań, które mogą stanowić nowe narzędzie systematyki teatru współczesnego.
The first chapter of Dance Theatre. The experience of the body in contemporary theater is devoted to the discussion on the flesh and the changes in the perception of the term. The historical and sociological recognition enables to trace the reasons and the sources of differences in perceiving the somatic signs. The cognitive neuroscience approach reveals the complexity of the problem, but also delimits a new trend in researching the human’s physical activity. The second chapter focuses on the human motor activity and relates to the qualitative differences in the components of motion. It presents the full experience that generates a contemporary dancer through describing the working methods, and the standards in training within the process od dance. The subject of the next section is the area where the dancing body manifests its existence. The space within the body is acting and their mutual relationship constituted an excuse for showing the complexity of the theatricalization of dance performances process. The last part focuses on the viewer’s experience. Through the issue of the sociology of emotions, a difference in the experience and the reception of dance performances has been presented. New technologies allow to explore the knowledge about the body and how it moves, as well as they clarify the physical principle of action at the neural level and explain the determinants of physical reflexes and reactions. They create new opportunities for choreographic process, and finally show that the material, which is the body of experiencing dance, can use cognitive neuroscience tools to its description and analysis.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Katedra Dramatu, Teatru i Wodowisk

Sponsor

Keywords

teatr, theatre, taniec, dance, ciało, body, doświadczenie, experience, teatr tańca, dance theatre

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego