Budżet zadaniowy w gminie jako sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Activity-Based Budget in the Commune as a Way of Rational Management of Public Funds

Abstract

Funkcjonowanie gminy oparte jest na posiadanym potencjale finansowym, a przede wszystkim zaś na racjonalnym gospodarowaniu pieniądzem publicznym. Problematyka zarządzania finansami jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i stanowi żywy przedmiot zainteresowania nie tylko teoretyków, ale również praktyków. Sytuacja finansowa oraz zwiększający się zakres wykonywanych zadań publicznych sprawia, iż władze samorządowe zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać ekonomiczne aspekty swojej działalności. Coraz większą rolę w zarządzaniu lokalnym odgrywa więc racjonalne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budżet zadaniowy, który może się stać efektywnym sposobem racjonalnego gospodarowania pieniądzem publicznym na poziomie gminy.
The functioning of the commune is based on possessed financial potential, and above all on rational management of public money. The issue of financial management is one of the most important issues regarding the functioning of local government units and is a vivid object of interest not only for theoreticians but also for practitioners. The financial situation and the growing scope of public tasks carried out make local authorities more and more clearly see the economic aspects of their activities. Therefore, rational and effective financial management plays an increasingly important role in local management. The subject of this study is a activity-based budget, which can become an effective way of rational public money management at the commune level.

Description

Sponsor

Keywords

budżet zadaniowy, gmina, finanse publiczne, racjonalizacja kosztów działania, activity-based budget, commune, public finances, rationalization of operating costs

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3, 2021, s. 95-110.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego