Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

The Polish feature film production after 2005 viewed through quantitive research

Abstract

The aim of the article is to present the contemporary Polish cinema as the integrated economic, cultural and legal system, to quote dispersed data and to present the data generated by the autohor, which is her own contribution into the development of the film science. Step by step, the author describes the process of achieving the results, problems with the methodology, the decisions about applying specified methods of calculating or presenting the data and the application of exceptions. The situation of the Polish cinema today is influenced and determined by the Law on Cinematography which was introduced in 2005. Its real effects were observed in 2007. The number of Polish feature films increased from 20-25 in 2000-2005 to 40-55 in 2007-2011. The auhor cites the metodology keys to estimate the number of the feature films in the defined year.
Celem artykułu jest ukazanie współczesnej polskiej kinematografii jako zintegrowanego systemu ekonomiczno-kulturowo-prawnego, przytoczenie rozproszonych danych i zaprezentowanie danych wypracowanych przez autorkę, które są jej własnym wkładem w rozwój tej dziedziny wiedzy o filmie. Krok po kroku autorka opisuje proces dochodzenia do wyników, problemy metodologiczne, decyzje o zastosowaniu określonej metody liczenia czy prezentacji danych czy też stosowania wyjątków. Na obecną sytuację polskiej kinematografii decydujący wpływ miało wprowadzenie w życie Ustawy o kinematografii w 2005, której realne skutki można było odczuć w pełni w 2007 roku. Liczba filmów fabularnych zwiekszyła się od 20-25 w latach 200-2005 do 40 – 55 w latach 2007-2011. Autorka przytacza klucze metodologiczne do oszacowania liczby filmów fabularnych w danym roku.

Description

Sponsor

Keywords

film market, quantitive research, methodology of market research, Polish Film Institute, Film Law, rynek filmowy, badania ilościowe, metodologia badań rynku, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ustawa o kinematografii

Citation

Images, nr 21-22, 2013, s. 9-25

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego