AKTY ULTRA VIRES W ŚWIETLE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ULTRA VIRES ACTS IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS LIABILITY

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych zagadnień analitycznych powiązanych z problematyką nieważności uchwał organizacji międzynarodowych. Kluczowa wydaje się w kontekście prowadzonych rozważań odpowiedź na pytanie, co się dzieje, gdy uchwała zostaje podjęta z naruszeniem postanowień statutu organizacji dotyczących kompetencji do podejmowania aktów prawnych. Warto dodać, że bez zastrzeżeń akceptuje się możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez organizacje międzynarodowe za swoje akty sprzeczne z prawem międzynarodowym. W związku z tym także akty ultra vires, jeżeli są sprzeczne z prawem międzynarodowym i można przypisać je organizacji, mogą stanowić podstawę odpowiedzialności.
*The results of the analyses presented in this paper allow formulation of the following conclusions: of the key importance seems to be the answer to the question of what happens when a resolution is taken in violation of the provisions of the constitution of an organisation regarding the competence of making laws. It is worth noting that the possibility of bearing responsibility by international organisations for their acts contrary to international law is accepted without reservation. Therefore, the ultra vires acts, if contrary to international law, may be attributed to the organisation, and may subsequently give rise to liability.

Description

Sponsor

Keywords

nieważność uchwał organizacji międzynarodowych, violation of the provisions of the constitution of an organisation, odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, responsibility of international organisations

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 33-46

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego