Organizacja kompleksów importowych w mitochondriach wybranych przedstawicieli Amoebozoa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-07-07

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Subunit organization of the mitochondrial protein import complexes of Amoebozoa representatives

Abstract

Mitochondria, powstałe w toku ewolucji komórki eukariotycznej, pełnią obecnie kluczową rolę w jej funkcjonowaniu. Z kolei prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów wymaga importu znakomitej większości białek. Import ten prowadzony jest przez kompleksy białkowe zlokalizowane w różnych przedziałach mitochondrialnych. Dostępne dane wskazują, że kompleksy te zawierają podjednostki wspólne dla wszystkich organizmów eukariotycznych, jak i podjednostki charakterystyczne dla danych linii rozwojowych tych organizmów. W przypadku wyróżnianej obecnie grupy Amoebozoa istnieją tylko szczątkowe informacje dotyczące podjednostek mitochondrialnych kompleksów importowych. W związku z tym, celem niniejszej pracy było lepsze poznanie mitochondrialnego aparatu importu białka u przedstawicieli Amoebozoa w oparciu o analizę dostępnych sekwencji genomów i transkryptomów, włączając w to sekwencje transkryptomów uzyskane dla celów tej pracy. Prowadzone badania dotyczyły kompleksów TOM, TOB/SAM, ERMES, TIM22, Tim9- Tim10-Tim12, TIM23, PAM i MIA. Uzyskane wyniki wskazują, że u badanych przedstawicieli Amoebozoa, kompleksy te różnią się pod względem liczby podjednostek i ich izoform oraz „pokrewieństwa” filogenetycznego. Co ciekawe, szczególne zróżnicowanie występuje w przypadku kompleksów TOM, Tim9-Tim10-Tim12 i PAM. W konsekwencji otrzymane wyniki tylko częściowo potwierdzają proponowany dla Amoebozoa podział na Lobosa and Conosa.
An ancestral trait of eukaryotic cells is the presence of mitochondria as an essential element for their function and survival. Proper functioning of mitochondria is dependent on the import of nearly all proteins by complexes located in different mitochondrial compartments. These complexes have been proposed to contain subunits, formed by proteins common to all eukaryotes, and additional subunits regarded as lineage-specific. Since Amoebozoa are poorly sampled for these complexes, the purpose of the study was to build a more coherent picture of their mitochondrial protein apparatus represented by the following complexes: TOM, TOB/SAM, ERMES, TIM22, Tim9-Tim10-Tim12, TIM23, PAM and MIA complex. This was done by using available genome and transcriptome sequences, including transcriptomes assembled for this study. The obtained results indicate differences in the organization of the Amoebozoa mitochondrial protein import complexes reflected by differences in the number of involved subunits, the number of the subunit isoforms and also in similarities to the cognate proteins of representatives from different supergroups of eukaryotes. Interestingly, these differences appear to be the most pronounced for the TOM, Tim9-Tim10-Tim12 and PAM complexes. Consequently, the obtained results partly support the division of amoebozoans into subclades of Lobosa and Conosa.

Description

Wydział Biologia: Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Sponsor

Keywords

OMP, IMP, IMS, import białek, mitochondria, protein import

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego