Viktor Orbán’s Missing Affinity Towards Alternative Media on Facebook

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Zaginiony stosunek Viktora Orbána wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Abstract

The paper finds no liked pages by Viktor Orbán, then the Prime Minister of Hungary, on his Facebook page. Further content analysis is needed, which may help unravel the deeper connections with alternative news sites. This finding begs for alternative explanations. Was it due to a lack of interest or a need? The capture of most news media in Hungary may suggest that this might have been a plausible answer. Or was it due to a lack of time? We could identify a specific form of allocution when Orbán’s FB page became a central information source for news outlets. Be that as it may, this negative finding is important for the political communication theory on social media. Populist or right-wing leaders may not publicly indicate interest or affinity to any alternative media, especially when a few alternative media may oppose their policies. Moreover, a lack of interest in public liking of other sources or institutions close to a politician may indirectly suggest contempt for them – ultimately suggesting anti-plurality and authoritarian tendencies. Finally, although Hungary may be seen as a laboratory of alternative politics, this is certainly not true for using alternative or advanced approaches to communication on social media.
W ramach badania nie stwierdzono polubień stron na Facebooku przez Viktora Orbána, obecnego premiera Węgier. Potrzebna jest dalsza analiza treści, która może pomóc w rozwikłaniu głębszych powiązań premiera z alternatywnymi serwisami informacyjnymi. Odkrycie nasuwa także alternatywne wyjaśnienia. Czy jest to spowodowane brakiem zainteresowania, czy też potrzebą polityczną? Przejęcie większości mediów informacyjnych na Węgrzech może sugerować, że może to być wiarygodny kierunek poszukiwania odpowiedzi. A może było to spowodowane brakiem czasu? Mogliśmy zidentyfikować pojawienie się specyficznej formy narracji, gdy strona FB Orbána stała się centralnym źródłem informacji dla serwisów informacyjnych. Tak czy inaczej, to „negatywne” odkrycie jest ważne dla teorii komunikacji politycznej w mediach społecznościowych. Populistyczni lub prawicowi przywódcy nie mogą publicznie wykazywać zainteresowania lub skłonności ku mediom alternatywnym, zwłaszcza gdy kilka z nich może sprzeciwiać się ich polityce. Co więcej, brak zainteresowania publicznymi polubieniami innych źródeł lub instytucji bliskich politykowi może pośrednio sugerować pogardę dla nich – ostatecznie zaś antypluralizm i tendencje autorytarne. Wreszcie, chociaż Węgry mogą być postrzegane jako laboratorium polityki alternatywnej, z pewnością nie jest to prawdą w przypadku stosowania alternatywnych lub zaawansowanych podejść do komunikacji w mediach społecznościowych.

Description

Sponsor

Keywords

Hungary, Orbán, FIDESZ, button “Like”, social media, alternative media, populism, self-mediatisation, Węgry, Orbán, FIDESZ, przycisk „Lubię to”, media społecznościowe, media alternatywne, populizm, samomediatyzacja

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2022, s. 83-100.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego