Z METODOLOGII NAUK EKONOMICZNYCH: STRUKTURA LOGICZNA UJĘCIA POZYTYWNEGO I NORMATYWNEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ON THE METHODOLOGY OF ECONOMIC SCIENCES: A LOGICAL STRUCTURE OF THE POSITIVE AND NORMATIVE APPROACH

Abstract

W artykule przedstawiony jest strukturalny sposób metodologicznej interpretacji ujęcia pozytywnego i normatywnego w naukach ekonomicznych. Sposób ten polega na rozpatrywaniu tych ujęć w ekonomii i polityce gospodarczej w ramach ich struktury logicznej. Elementami tej struktury są: ekonomia pozytywna i pozytywna polityka gospodarcza oraz ekonomia normatywna i normatywna polityka gospodarcza. Związek tych elementów ma miejsce, gdy ekonomia pozytywna i pozytywna polityka gospodarcza dostarczają ekonomii normatywnej teoretycznej wiedzy o czynnikach sprawczych określonych wymiarów wybranych zjawisk gospodarczych. Z kolei, na podstawie oceny tych wymiarów i ich czynników, ekonomia normatywna wytycza normatywnej polityce gospodarczej cele normatywne. Wreszcie ta ostatnia dokonuje wyboru narzędzi ekonomicznych, za pomocą których winna cele te osiągnąć. Implikacją strukturalnego sposobu metodologicznej interpretacji powyższych ujęć jest ukazanie ich w nowym świetle w porównaniu z interpretacją tradycyjną, w której oddzielnie rozpatruje się ekonomię i politykę gospodarczą.
In this methodological paper I present a structural way of the interpretation of the positive vs normative approach in economic sciences. This interpretation consists of the analysis of those approaches in economics and economic policy within the conceptual framework of their logical structure. The related elements of this structure are: positive economics and positive economic policy as well as normative economics and normative economic policy. Those elements interrelate when positive economics and positive economic policy provide normative economics and normative economic policy with theoretical knowledge on certain dimensions of the factors of selected economic events. Whereas on the basis of the judgments of those dimensions and their factors the task of normative economics is to set normative purposes to normative economic policy. Then, the latter chooses economic instruments that achieve those purposes. The implication of the structural way of a methodological interpretation of the foregoing approaches is to portray them in the new light in comparison with the traditional interpretation that analyses separately economics and economic policy.

Description

Sponsor

Keywords

struktura logiczna nauk ekonomicznych, logical structure of the economic science, ekonomia pozytywna, positive economics, ekonomia normatywna, normative economics, pozytywna polityka gospodarcza, positive economic policy, normatywna polityka gospodarcza, normative economic policy, gospodarka abstrakcyjna, abstract economy

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 195-217

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego