„Inter arma silent Musae” ? Twórczość Powstania Warszawskiego na podstawie wyboru Stanisława Kopfa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Stwierdzenie przychodzi na myśl niemal podczas każdej wojny, gdy jedyną sztuką jest sprawne posługiwanie się bronią. Mimo wszystko zdarza się, że atmosfera wojenna wyzwala w ludziach talenty poetyckie, malarskie, satyryczne. Okazało się, że te „milczące muzy” funkcjonowały jako dodatkowa oręż w walce z nieprzyjacielem. Polska twórczość podziemna została włączona do zadań, którymi zajmowało się Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (BIP). Zaczęto organizować wieczorki, w ramach których deklamowano poezję, konkursy na piosenki i teksty poetyckie, które następnie drukowano w konspiracyjnej prasie. Coraz częściej w mieszkaniach prywatnych pokazywano teatrzyki, aranżowano koncerty, a na tajnych uczelniach kształcili się przyszli muzycy, plastycy. Podczas tych 63 dni napisano kilkadziesiąt wierszy, piosenek, zorganizowano ponad 50 spotkań estradowych z aktorami, kilka występów teatrzyku kukiełkowego dla dzieci, koncertów muzycznych, nadano kilkaset audycji Polskiego Radia, a także radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”. W czasie Powstania Warszawskiego pojawiło się około 167 tytułów prasy powstańczej, wydrukowano kilka plakatów, serię znaczków pocztowych i innych emblematów.
Statement comes to mind almost during every war, when the only trick is efficient use of the weapon. After all, it happens that the atmosphere of war triggers in people poetic talents, painting, satirical. It turned out that these " silent muse" functioned as an additional weapon in the fight against the enemy. Polish underground work has been included in the tasks that dealt with the Bureau of Information and Propaganda of the Home Army Headquarters ( BIP ). They began to organize evenings in which recite poetry contests for songs and poetry, which were then printed in the underground press. More and more often in private homes screened theaters, concerts were arranged, and in secret university educated future musicians, visual artists. During these 63 days written dozens of poems, songs, held more than 50 meetings with actors of stage, several puppet theater performances for children, music concerts, they have been given several hundred broadcasts of Polish Radio, as well as radio Army "Lightning". During the Warsaw Uprising appeared in about 167 newspapers insurgent, printed some posters, a series of postage stamps and other emblems.

Description

Sponsor

Keywords

Warszawa, twórczość, Armia Krajowa, poezja, piosenki, Powstanie warszawskie

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 113-126

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego