Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych, Warszawa, 29 września 2015 r.
  (Mage.pl, 2016) Czerwiński, Maciej
  W dniu 29 września 2015 r. w Warszawie odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych, która zgromadziła przedstawicieli praktyki, a także przedstawicieli ośrodków naukowych z całego kraju zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Tematem konferencji były wiążące wytyczne dla zamawiających i wykonawców w świetle nowych dyrektyw unijnych wchodzących w życie 18 kwietnia 2016 r. Organizatorem konferencji było wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. wraz z redakcją miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.
 • Item
  „Inter arma silent Musae” ? Twórczość Powstania Warszawskiego na podstawie wyboru Stanisława Kopfa
  (Mage.pl, 2016) Walawender, Diana
  Stwierdzenie przychodzi na myśl niemal podczas każdej wojny, gdy jedyną sztuką jest sprawne posługiwanie się bronią. Mimo wszystko zdarza się, że atmosfera wojenna wyzwala w ludziach talenty poetyckie, malarskie, satyryczne. Okazało się, że te „milczące muzy” funkcjonowały jako dodatkowa oręż w walce z nieprzyjacielem. Polska twórczość podziemna została włączona do zadań, którymi zajmowało się Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (BIP). Zaczęto organizować wieczorki, w ramach których deklamowano poezję, konkursy na piosenki i teksty poetyckie, które następnie drukowano w konspiracyjnej prasie. Coraz częściej w mieszkaniach prywatnych pokazywano teatrzyki, aranżowano koncerty, a na tajnych uczelniach kształcili się przyszli muzycy, plastycy. Podczas tych 63 dni napisano kilkadziesiąt wierszy, piosenek, zorganizowano ponad 50 spotkań estradowych z aktorami, kilka występów teatrzyku kukiełkowego dla dzieci, koncertów muzycznych, nadano kilkaset audycji Polskiego Radia, a także radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”. W czasie Powstania Warszawskiego pojawiło się około 167 tytułów prasy powstańczej, wydrukowano kilka plakatów, serię znaczków pocztowych i innych emblematów.
 • Item
  Początki działalności ZAiKS-u w Polsce
  (Mage.pl, 2016) Szymczyk, Barbara
  W artykule zostały omówione okoliczności oraz przyczyny powstania Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Niniejsza praca, ukazująca jedynie fragment bogatej historii ZAiKS-u, prezentuje jego innowacyjne działania oraz problemy z jakimi przyszło się zmagać członkom Związku. Ponadto, przedstawiona została prawnicza działalność Jana Brzechwy i jego wkład w rozwój prawa autorskiego w Polsce.
 • Item
  Wizerunek sportowca
  (Mage.pl, 2016) Stępień, Małgorzata
  Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe.
 • Item
  Influence of “morality” and "ethics" on the scope of taxation. The example of Polish regulation of VAT
  (Mage.pl, 2016) Ptak, Joanna
  Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na dwa główne pytania badawcze: czy "moralność" i "etyka" mogą mieć wpływ na rozmiar opodatkowania, a jeżeli odpowiedź brzmi "tak", w jaki sposób. Podstawą dyskusji jest podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z polską regulacją tego podatku, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy są wyłączone spod zakresu przedmiotowego ustawy. Ze względu na brak definicji ustawowej, znaczenie tego pojęcia jest dyskusyjne. Trudności interpretacyjne potęguje fakt, że VAT jest zharmonizowany na terenie Unii Europejskiej. Zwolennicy najbardziej rozpowszechnionego poglądu zakładają, że zakres znaczeniowy spornego pojęcia odnosi się do tych czynności, które w żadnych okolicznościach, niezależnie od spełnienia wymogów formalnych, nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W doktrynie podnosi się, że omawiane pojęcie jest związane, między innymi, z "moralnością" i "etyką", a to w ten sposób, że to co "niemoralne" lub "nieetyczne" nie powinno być przedmiotem opodatkowania. W orzecznictwie sądów i organów podatkowych przyjmuje się, że definicja tego, co "moralne" lub "etyczne" nie budzi wątpliwości. W niniejszym artykule wykażę, że takie założenie prowadzi do znacznych różnic interpretacyjnych, a niepodejmowanie prób przedstawienia przyjętej definicji "moralności" lub "etyki" przez organy decyzyjne jest błędem.
 • Item
  Kolektywizm a indywidualizm. Metodologia pomiaru w badaniach ekonomicznych
  (Mage.pl, 2016) Maziarz, Mariusz
  Celem artykułu jest analiza sposobów mierzenia jednego z wymiarów kultury wyróżnionych przez Geerta Hofstede, tj. indywidualizmu/kolektywizmu. Po pierwsze, dokonano przeglądu definicji rozważanych pojęć. Po drugie, rozważano popularne miary analizowanego wymiary kultury, wskazując ich zalety i wady. Po trzecie, omówiono zależności pomiędzy nasileniem kolektywizmu lub indywidualizmu w społeczeństwie a zmiennymi makroekonomicznymi. Na podstawie prowadzonych rozważań stwierdzono, że ze względu na istniejącą w literaturze przedmiotu krytykę miar nasilenia kolektywizmu/indywidualizmu opartych na badaniach ankietowych najlepszym sposobem analizy zorientowania społeczeństwa na wspólnoty lub indywiduum jest analiza wybranych zmiennych makroekonomicznych skorelowanych z rozważanym wymiarem kultury.
 • Item
  Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy
  (Mage.pl, 2016) Jegorow, Dorota
  Polska od momentu akcesji do UE wydatkowała potężne fundusze wspólnotowe na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty podjętych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Dowodzi to potrzeby zmiany przyjętych rozwiązań w ich całej złożoności. Odpowiedzią na problemy rozwojowe Polski jest ogłoszony 16 lutego 2016 roku „Plan Morawieckiego”. Celem artykułu jest analiza zasadności przyjętego planu w zawężeniu do innowacji gospodarczych w kontekście efektów stosowanych dotychczas rozwiązań. Analiza literatury oraz dokumentów programowych nie pozostawia bowiem złudzeń, że choć o innowacjach sporo w Polsce się mówiło przez ostanie lata, to nie miało to praktycznego przełożenia na gospodarkę krajową.
 • Item
  Prawny charakter timesharingu i jego geneza w polskim systemie prawnym
  (Mage.pl, 2016) Janczak, Tomasz
  W artykule podjęto próbę scharakteryzowania instytucji prawnej timesharingu, jego genezę i miejsce w polskim systemie prawnym.
 • Item
  Nie tylko nocny stróż. Zakres działalności państwa w myśli Adama Smitha
  (Mage.pl, 2016) Eckhardt, Piotr
  Adam Smith, twórca ekonomii politycznej i znany liberał gospodarczy często kojarzony jest z koncepcją państwa nocnego stróża. Uważna analiza Bogactwa Narodów prowadzi jednak do wniosków, że to określenie nie opisuje jego poglądów zbyt trafnie. Oprócz obronności i wymiaru sprawiedliwości, szkocki filozof widział także szereg innych obszarów, w których powinno działać państwo. Według autora Bogactwa narodów państwowa interwencja jest konieczna m. in. w takich kwestiach, jak budowa dróg i kanałów, ochrona handlu, bankowość i ubezpieczenia, zaopatrzenie w wodę, edukacja czy nawet ochrona zdrowia.
 • Item
  The codification of the Hindu personal law in the independent India
  (Mage.pl, 2016) Drwal, Anna
  Artykuł poświęcony jest kodyfikacji i unifikacji tzw. Hindu personal law w Indiach bo odzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1947 roku. Na przykładzie działań podjętych w Indiach łatwo można zauważyć, że rozwiązania prawne by były efektowne i doprowadzały do zamierzonych celów powinny być dostosowane do warunków społecznych, tradycji oraz zwyczajów danego społeczeństwa.
 • Item
  Przykładowe grupowanie w klasy ryzyka wybranych produktów bankowych z gwarancją kapitału
  (Mage.pl, 2016) Dyduch, Roman
  Przedmiotem analizy artykułu są produkty strukturyzowane w kontekście stopy zwrotu. Celem artykułu jest określenie zmienności i ryzyka produktów strukturyzowanych. Poprzez zaproponowane autorskie badanie, produkty strukturyzowane są klasyfikowane w odpowiednie grupy ryzyka. Badaniem objęto tylko produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego