Wizerunek sportowca

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe.
The image is one of the personal property referred to section 23 of the Polish Civil Code. It remains under the protection of section 24 of the Polish Civil Code. Originally, its non - pecuniary nature was the attribute of image. However, with economic development, the doctrine and jurisdiction noticed element of property rights of the image. Currently, in almost all advertisements, the advertising agencies show the image of the popular people, who encouraging the purchase of the advertised goods. This phenomenon is called the commercialization of personal rights. It has led to creation by the doctrine a concept of commercial image. The aim of the article is to describes the sportsman’s right of the image on the basis of section 81 of the Law on Copyright and Related Rights and section 14 of the Law sport.

Description

Sponsor

Keywords

wizerunek, dobra osobiste, sportowiec

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 90-103

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego