Intensywność infestacji nocka dużego Myotis myotis (Mammalia: Chiroptera) przez pasożytnicze roztocze z rodziny Spinturnicidae (Acari: Gamasida) w zależności od kondycji i schronienia żywiciela

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-04T11:03:37Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Infestation intensity of big brown bat Myotis myotis (Mammalia:Chiroptera) with parasitic mites from family Spinturnicidae (Acari: Gamasida) in relation to the host’s condition and habitat

Abstract

W niniejszej pracy analizowano zależności w układzie pasożyt-żywiciel na przykładzie nocka dużego i roztoczy z rodziny Spinturnicidae. Porównano intensywność infestacji w zależności od typu zajmowanego schronienia, wieku, płci, kondycji i wielkości zgrupowania żywiciela. Badania przeprowadzono w 12 koloniach rozrodczych M. myotis znajdujących się na terenie południowej i zachodniej Polski w latach 2002-2008. Łącznie zebrano 8 975 roztoczy S. myoti z 565 odłowionych nietoperzy. Nietoperze z kolonii występujących w schronieniach podziemnych charakteryzował wyższy poziom infestacji w porównaniu z nietoperzami z kolonii ze schronień nadziemnych niezależnie od płci i wieku żywiciela. Roztocze S. myoti występowały na żywicielu przez cały czas trwania kolonii rozrodczych, z jednym szczytem liczebności przypadającym na czas narodzin młodych nietoperzy (czerwiec/lipiec). Roztocze najliczniej występowały na dorosłych karmiących samicach nietoperzy. Najczęściej notowanym stadium rozwojowym roztoczy były protonimfy i dorosłe roztocze; najmniej licznie reprezentowane były deutonimfy. Nie znaleziono zależności pomiędzy wartościami wskaźnika infestacji i kondycji żywiciela. Detekcja bakteryjnych czynników chorobotwórczych pozwoliła na pierwsze stwierdzenie na świecie obecności: Anaplasma phagocytophilum we krwi M. myotis oraz Bartonella spp. i Rickettsia spp. w tkankach S. myoti.
The survey was focused on the host-parasite relationship between bats and their ectoparasites known as spinturnicid mites. Variation in intensity of parasitic mites in relation to the habitat, gender, age and body condition of bats was examined. The study was carried out in 12 maternity aggregations in western and southern Poland during summer seasons 2002-2008. There were 8 975 mite specimens collected from 565 captured bats. Collected data suggests that bats from cave breeding colonies have more parasites than bats from attic colonies, irrespective to sex and age of the host. Spinturnicid mites are more abundant on lactating female bats. Spinturnicid mites were present throughout the entire host pregnancy and nursery season with one visible peak in the abundance correlated with the bats births (June/July). The most abundant were protonimphs and adult mites, whereas deutonimphs were the least frequent. There were no correlation found between host condition parameters and parasite load. Bats and spinturnicid mites have been proved to harbor bacterial diseases agents. For the first time Anaplasma phagocytophilum was detected in sampled bat blood the same as Bartonella spp. and Rickettsia spp. agents were detected in sampled mites.

Description

Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska: Zakład Morfologii Zwierząt

Sponsor

Keywords

Intensywność infestacji, Infestation intensity, Myotis myotis, Spinturnicidae, Kolonie rozrodcze, Maternity aggregation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego