Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Initial public offering as a source of financing for small and medium-sized enterprises

Abstract

Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kredyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocny¬mi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzyści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one łagodniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.
The essential constraint on the development of small and medium-sized enterpris¬es (SMEs) is their limited access to sources of finance. In the initial stage they usually use their own or family and friends’ resources. Next, they look for bank loans, which are difficult to get due to the lack of financial history and guarantees, and their weak business condition. Some can use government grants and support from international organizations (e.g. the European Union). They can also take advantage of alternative sources of finance, such as venture capital, mezzanine, crowdfunding, bond issuing and initial public offering (IPO). The latter form of financing may bring substantial benefits to SMEs, strengthen their market position and facilitate their economic ex¬pansion, but it involves many constraints. The most significant concern difficulties in fulfilling the criteria to enter the stock exchange or special platforms (even though such criteria are less strict than for large companies), high costs, a lack of knowledge about the capital market and the low liquidity of SME shares. Therefore, it is essential for governments, international and domestic organizations and stakeholders to take steps to eliminate or limit these constraints.

Description

Sponsor

Keywords

MŚP, IPO, bariery finansowe, giełda, SME, financial constraints, stock exchange

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2019, s. 155-170.

Seria

ISBN

ISSN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego