Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Dedykowany storytelling - psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Bachryj-Krzywaźnia, Maciej
  Teoretycy i praktycy storytellingu koncentrują się zazwyczaj na formalnych właściwościach przekazu, upatrując klucza do jego perswazyjnej skuteczności w realizacji strukturalnych cech opowiadania. Niniejszy artykuł kładzie natomiast nacisk na poznawczy aspekt relacji komunikat-odbiorca, upatrując w nim ważnego czynnika determinującego siłę perswazyjnego oddziaływania storytellingu. W pierwszej części tekst analizuje psychologiczne przesłanki skuteczności perswazyjnej narracyjnego komunikatu. Część kolejna stanowi teoretyczną propozycję w jaki sposób zwiększyć skuteczność jego oddziaływania, uwzględniając budowę, właściwości i funkcje schematów poznawczych oraz w oparciu o model poznawczych reakcji na perswazję.
 • Item
  Human security, human rights and international law, and interactions between them
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Szpak, Agnieszka
  The author examines the nexus between international law and the concept of human security that emerged in the 1990s. The article proceeds in three parts. Part one outlines the concept of human security, its genesis and contents. Part two examines the nexus between human security and international law and briefly considers the most representative aspects of international law, including international jurisprudence, that, in the author’s opinion, reflect human security imperatives. Finally, conclusions provide answers to the questions posed and indicate the increased value of the human security concept. The questions read as follows: How can human security strengthen international actions (actions based on international law)? Where in international law is human security reflected? In other words, what aspects of international law reflect a human security-centered approach? What is the role of international law in human security? Taking all this into account, what is the added value of adopting the concept of human security? This article is inevitably interdisciplinary, as it combines the perspectives of international law and international relations.
 • Item
  Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Rymarczyk, Jan
  Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kredyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocny¬mi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzyści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one łagodniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.
 • Item
  Polska w strefie euro? Trzy scenariusze i ich prawdopodobne konsekwencje ogólnoekonomiczne
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Götz, Marta; Nowak, Bartłomiej E.; Orłowski, Witold M.
  Dyskusje i badania polskiego członkostwa w strefie euro są w obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach obarczone dużą dozą niepewności, stąd ograniczać się mogą jedynie do kreślenia scenariuszy. Niniejsze opracowanie skupia się na aspektach gospodarczych decyzji o: 1) definitywnej rezygnacji z wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, 2) szybkiej akcesji do strefy euro oraz 3) odsunięciu w czasie udziału Polski w tej strefie. Każdy z wariantów rodzi inne skutki polityczno-ekonomiczne i tym samym wyznacza inne ścieżki długookresowego rozwoju polskiej gospodarki.
 • Item
  Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Długosz, Piotr
  Artykuł prezentuje wyniki badań nad traumą społeczno-kulturową w Europie Środkowo-Wschodniej. Do weryfikacji teorii traumy zostały wykorzystane reprezentatywne dane sondażowe z Białorusi, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Polski, Rosji i Ukrainy. Prowadzone analizy pokazały, że społeczeństwo postkomunistyczne negatywnie oceniło zmiany systemu gospodarczego i politycznego. Źródłem traumy był spadek poziomu życia oraz wzrost przestępczości. Respondenci uważali, że w wyniku transformacji stracili na zmianach i pod wpływem powstałej traumy pesymistycznie oceniali przyszłość. Rekcją na pojawiającą się traumę była nostalgia za socjalizmem i bezpieczeństwem społecznym przezeń oferowanym. Czynnikami łagodzącymi szok w społeczeństwie postkomunistycznym było wykształcenie, młodszy wiek i orientacja proeuropejska.
 • Item
  Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Pietnoczka, Paweł
  Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie prób reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy podejmowanych w okresie przypadającym po Euromajdanie. Analizie zostały poddane rozwiązania prawne zawarte w zarejestrowanych i poddanych pod głosowanie w parlamencie projektach ordynacji wyborczych. Przybliżono także stanowisko poszczególnych sił politycznych wobec potrzeby reformy systemu wyborczego, na co pozwoliła analiza programów wyborczych, zapisów umowy koalicyjnej zawartej w RN VIII kadencji, jak również wyników głosowania nad poszczególnymi projektami ustaw w parlamencie. Ponadto uwaga została skupiona na wynikach badań opinii publicznej, pozwalających ukazać, który z wariantów systemu wyborczego jest najbardziej pożądany przez ukraińskie społeczeństwo.
 • Item
  Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i stan obecny
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Czachor, Rafał
  Mołdawia jest państwem, które z jednej strony podejmuje wysiłki zmierzające ku demokratyzacji i europeizacji jej systemu politycznego i prawnego, z drugiej - działania te są chaotyczne, brak im konsekwencji i są uwarunkowane bieżącą sytuacją polityczną. Jednym z obszarów podlegających takim politycznym przesileniom jest samorząd terytorialny. Cele artykułu są dwojakie: po pierwsze, periodyzacja i charakterystyka kolejnych etapów kształtowania się modelu samorządu lokalnego w Mołdawii, po drugie - charakterystyka aktualnie obowiązujących rozwiązań i wskazanie podstawowych problemów istotnie wpływających na jego funkcjonowanie.
 • Item
  Kształtowanie relacji państwo-diaspora: przykład czarnogórski
  (Wydanictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Domachowska, Agata
  Celem artykułu jest dokonanie analizy relacji państwo-diaspora na przykładzie Czarnogóry. W literaturze przedmiotu zauważalny jest brak dogłębnych badań tego zjawiska. Czarnogóra stanowi interesujący przypadek ze względu fakt, że liczba osób żyjących w diasporach jest porównywalna do liczby mieszkańców tego państwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi przedstawienie rozważań teoretycznych na temat diaspor, ale także relacji państwo-diaspora. W ko¬lejnej została pokrótce scharakteryzowana czarnogórska diaspora - jej historia, liczebność oraz kierunki emigracji. Trzecia część stanowi analizę kształtowanych przez Czarnogórę relacji z diasporą. Szczególną uwagę zwrócono na proces instytucjonalizacji owych stosunków. Artykuł kończy podsumowanie.
 • Item
  Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Hajder, Krzysztof; Górny, Maciej
  Poziom życia obywateli poszczególnych państw świata utożsamiany jest najczęściej z wysokością produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz per capita. W przestrzeni publicznej natomiast mówi się o rozwoju „społeczno-go¬spodarczym” mającym mieć odbicie w powyżej wymienionych wskaźnikach gospo¬darczych. Przekonanie o uniwersalności tych mierników, a także zrównywanie roz¬woju społecznego z gospodarczym staje się coraz częstszą podstawą zarzutów wobec miernika PKB. Jaka jest jednak prawdziwa relacja PKB do poziomu szczęśliwości obywateli? Zagadnienie to stanowi przedmiot rozważań autorów.
 • Item
  Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989-1998. Aktorzy, elity, wyborcy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Wojtas, Kinga
  Celem artykułu jest pokazanie wielości i różnorodności partii węgier¬skich funkcjonujących w latach 1990-1998 w systemie partyjnym Słowacji, a zatem przed powstaniem w 1998 r. Partii Węgierskiej Koalicji - Strana mad’arskej koalicie (SMK). Tekst ten koncentruje się na odpowiedzi na pytania: 1) kim byli ich liderzy i elita partyjna - czy można mówić o ciągłości personalnej reprezentacji mniejszości od 1990; oraz 2) kto głosował na poszczególne partie mniejszości węgierskiej. Wąt¬kiem marginalnym, będzie refleksja na temat, jakie miejsce zajmowały analizowane partie w układzie rywalizacyjnym. Tekst też próbuje odpowiedź na pytanie, czy po¬wstanie SMK oznaczało intensyfikację konfliktu narodowościowego w słowackim systemie partyjnym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego