Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

GDP and citizens’ happiness

Abstract

Poziom życia obywateli poszczególnych państw świata utożsamiany jest najczęściej z wysokością produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz per capita. W przestrzeni publicznej natomiast mówi się o rozwoju „społeczno-go¬spodarczym” mającym mieć odbicie w powyżej wymienionych wskaźnikach gospo¬darczych. Przekonanie o uniwersalności tych mierników, a także zrównywanie roz¬woju społecznego z gospodarczym staje się coraz częstszą podstawą zarzutów wobec miernika PKB. Jaka jest jednak prawdziwa relacja PKB do poziomu szczęśliwości obywateli? Zagadnienie to stanowi przedmiot rozważań autorów.
The standard of living of the citizens of different countries is mostly identified with the level of gross domestic product (GDP), nominal and per capita. In the public sphere, on the other hand, there is talk of ‘socio-economic’ development, supposedly reflected in the economic indicators mentioned above. The conviction of the universality of these two measures, as well as the equalization of social and economic development, is becoming an increasingly frequent basis for the criticism of GDP as a measure of national wellbeing. However, what is the true relationship between GDP and level of citizens’ happiness? This issue is considered by the authors.

Description

Sponsor

Keywords

PKB, PKB per capita, Światowy Raport Szczęścia, szczęście, rozwój, World Happiness Report, happiness, development

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2019, s. 29-40.

Seria

ISBN

ISSN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego