Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Decentralization of Public Authority in Poland – Example of Local Territorial Self-government

Abstract

Przemiany społeczno-polityczne roku 1989 w Polsce wiązały się przede wszystkim z daleko idącą demokratyzacją aparatu władzy publicznej, przynosząc w efekcie niemal całkowite odejście od struktury jednolitej i scentralizowanej. W sferze wykonywania administracji publicznej przejawem tego procesu jest daleko idąca decentralizacja aparatu administracyjnego. Obecnie funkcjonujący model administracji zakłada jej wykonywanie zarówno przez aparat scentralizowanej administracji rządowej, jak również wieloraki układ organów i instytucji działających samodzielnie i wykonujących powierzone im w drodze ustaw zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przedmiotem tego opracowania stała się restytucja samorządu terytorialnego, który stanowi integralną częścią tego procesu.
The political and social transformations of 1989 in Poland were primarily related to the profound democratization of the apparatus of public authority, resulting in the almost total abandonment of the unified, centralized structure. In the realm of public administration this process is illustrated by the thorough decentralization of the administrative apparatus. The current model of administration assumes that is it is exercised both by the apparatus of the centralized governmental administration and by a diversified system of independent organs and institutions that perform public tasks vested in them by virtue of law in their own names and on their own accounts. The subject of this paper is the reinstatement of territorial self-government which constituted an integral part of this process.

Description

Sponsor

Keywords

decentralizacja, władza publiczna, samorząd terytorialny, decentralization, Public Authority, Territorial Self-government

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2011, s. 155-174.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego