Rola konsumentów nasion i patogenów glebowych w rekrutacji siewek inwazyjnych gatunków drzew na przykładzie dębu czerwonego i klonu jesionolistnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The role of granivores and soil pathogens in seedling recruitment of invasive tree species: the case of northern red oak and ash-leaved maple

Abstract

Zbadałam interakcje między drzewami a gryzoniami i mikroorganizmami glebowymi, w szczególności: Dokonałam przeglądu obecnej wiedzy na temat roli gryzoni w odnowieniu lasu po zaburzeniach, w szczególności w lasach gospodarczych klimatu umiarkowanego. Rozpatrzyłam dwojaki wpływ gryzoni, co obejmuje mutualistyczne i antagonistyczne interakcje z nasionami drzew; Przetestowałam, czy gatunki gryzoni współwystępujące na danym terenie różnią się efektywnością jako roznosiciele nasion Quercus rubra na jego rodzimym obszarze. Gryzonie różniące się wielkością ciała miały odmienny wpływ na los żołędzi; Przedstawiłam, jak różnice w roznoszeniu nasion wpływają na podatność odmiennych siedlisk na inwazję roślin. Zbadałam los nasion inwazyjnego Q. rubra i rodzimego Q. robur wynoszonych przez rodzime gatunki gryzoni w różnych typach lasów. Moje wyniki wskazują, że wzorce roznoszenia nasion zależne od rodzaju siedliska mogą sprzyjać odnowieniu dębu czerwonemu na granicy jego występowania poza jego naturalnym zasięgiem; Sprawdziłam, czy efekt Janzena-Connella spowodowany działalnością mikroorganizmów glebowych odmiennie wpływa na introdukowane i rodzime gatunki drzew. Wyniki wykazały, że osłabiony efekt J-C może przyczynić się do postępującej inwazji niektórych gatunków drzew. Moje wyniki pomogą lepiej zrozumieć rolę wybranych czynników w odnowieniu rodzimych i introdukowanych gatunków drzew.
I examined tree-rodent and tree-soil microbiota interactions, in particular: I reviewed current knowledge about the role of rodents in forest regeneration after disturbance, particularly in temperate managed forest stands. I discussed a dual effect of the rodents on forest regeneration, which includes both mutualistic and antagonistic interactions with tree seeds; I examined whether various members of a granivorous rodent community differ in their effectiveness as seed removal agents in Quercus rubra in its native range. I found that granivorous rodents of different body sizes strongly vary in their interactions with acorns; I described how habitat-related differences in seed dispersal affect susceptibility of distinct habitat types to plant invasions. I examined the fate of invasive Q. rubra and native Q. robur acorns dispersed by native rodents in different European forest types. My findings suggest that habitat-dependent patterns in seed dispersal may promote recruitment of Q. rubra at the edges of invaded range; I tested whether introduced and native tree species are differentially influenced by the Janzen-Connell effect caused by soil-borne organisms. The results indicated that weakened J-C effect may contribute to successful invasions of some alien trees. My findings improve general understanding of factors involved in the recruitment of native and invasive tree species.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

Acer, gatunki inwazyjne, patogeny glebowe, Quercus, roznoszenie nasion, invasive species, seed dispersal, soil pathogens

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego