Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The impact of the SARS-CoV-2 pandemic on the community-led local development strategy

Abstract

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 udowodniła, że dotychczasowe schematy funkcjonowania funduszy unijnych18 nie zawsze sprawdzają się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Takim wadliwym, uniemożliwiającym zgodne z pierwotnymi założeniami realizacji lokalnej strategii rozwoju elementem okazały się wnioski beneficjentów o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy. Wnioski te dotyczyły umów zawieranych poprzez lokalne grupy działania z województwem, które odpowiada za realizację programu operacyjnego i zagrażały zachowaniu realizacji wszystkich priorytetów. Główna hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że pandemia wpłynęła negatywnie na realizację wymaganych do realizacji lokalnej strategii rozwoju wskaźników.
The SARS-CoV-2 pandemic has proven that the existing schemes for the operation of EU funds do not always work in the new socio-economic reality. Such a defective element, making it impossible to implement a local development strategy in accordance with the original assumptions, turned out to be the beneficiaries’ requests for the possibility of amending the contract for granting aid. These requests related to agreements concluded by Local Action Groups with the voivodship which is responsible for the implementation of the operational programme and threatened the preservation of the implementation of all priorities. The main research hypothesis is based on the assumption that the pandemic had a negative impact on the implementation of indicators required to implement the local development strategy.

Description

Sponsor

Keywords

pandemia SARS-CoV-2, fundusze strukturalne, lokalne grupy działania, SARS-CoV-2 pandemic, structural funds, local action groups

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 357-364.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego